Monday, May 23, 2016

THE TALE OF A SERVICE BOY 5

THE TALE OF A SERVICE BOY  5

"Kuya, late na. Malayo pa yata ang uuwian mo. Magkita na lang uli tayo bukas para sa patu

loy kong pagkukuwento." "Buk as?" "Kung pu wede..." "Walang problema." "Gaw in mo kaagad ang mga nailahad kosa iyo, ha?" "Pagdating ko sa bahay." "Doon pa rin tayo magkikita bukas. Sag ot ko na ang merienda natin at di nner. Basta, ikaw na ang bahala sa mga kuwento ko. Gusto ko ng mabasa ang mga iyon kahit na karanas an ko pa mismo." Nilisan namin ang park. Ang gusto nga niya ay mag-taxi na ako sa pag-uwi, pero tumanggi ako kahit na sagot daw niya ang metro. Marami naman akong

masasakyang bus. Saka hindi na man ako nagmamadali. Kaya ha yon, sinamahan niya ako hangg an  sa may sakayan sa Edsa. Ha bang sak ay ng bus, napag-isip- isip konghindi lahat ng callboy ay sinusuwerte kaga ya ni Felix. Sa ka napagtanto ko ring may kara patan itong mag-demand ng pres yo sa mga naging kliyente da hil na rin sa angking kaguwapuhan. Some men are indeed lucky and som e men were not! Kaya pagdating sa bahay, kahit na

  video

medyo late na, sinim ulan ko nang isulat sa pamamagitan ng prosa ang mga inilahad sa

  video

akin ni Felix. Hindi man lang ako nahirapang maisulat ang mga sexcapade niya.Nagkita nga

kami nang sumunod na araw. Di nala ko na ang aking laptop para makita ni Felix ang mga natapos ko nang maisulat sa kanyang mg a ikinuwento. Doon pa rin kami nagkita sa foodchain. Mas nauna pa nga siyang dumating sa akin doon. Nakapag-order na siya ng aming kakainin. Habang ku makain kami, binabasa naman niya ang prosa ng kanyang kuw ento. Na sa mga mata niya ang katuwaan hab ang binabasa ang nagawa kong apat na una

ng bahagi kanyang mga karanas an.Hindi ko siya inistorbo habang abala siya sa pagbabasa. Tumu tok lamang ang pansin ko sa kan yang mukha. Bagay sa kanya an g kanyang gupit. Tapos ang kan yang kilay na may kalaguan na nagbigay ng kakaibang karisma sa walang mantsa niyang mukha .Bumag ay rin sa mukha nito ang maninipis na mga labi na pinkish at parang la ging nag-aanyayang halikan. Tapos ang ilong

  video

nitong nakapaprominente. Nakaramdam pa nga ako ng inggit sa mga naging kliyente ni Fel

  video

ix. Sa tingin ko pa nga, hindi lugi ang tipo nina Andrie, Inaki at Kyle sa pinaka walang pera ri

to. Malas ko lang at hindi ako mayaman para makuha ang serbisyo ni Felix. Ipapaubaya ko na lamang siya sa mga taong may sinasandalang yaman. "Kuya ha, matutunaw ako niyan." Napalunok ako at napahiya sa narinig. Nahuli niya akong nakati tig sa kanya.  Napailing-iling na lamang ako. Napapangiti na rin. Halos kinse minutos din niyang binasa ang mga naisulat kong kuwento niya. "Ang galing mo, Kuya." "Salamat. Pero suma kit puson ko habang sinusulat ang mga iyan. Naku, kung puwede lang kitang singilin. Ni hin

di naman ako kikita sa blog ko. A ng kainaman lang, marami akong mapapasaya, Tangi ng konsolas yon ko na lamang iyon." "Oo nga no? Pero sabi nila, may pera raw sa blogging." "Kung maymag -ii- sponsor o maglalagay ng ads." "A hhh..." "Kuwento ka na..." "Sa Cebu at Davao naman ang ikuku wento ko." "Ang pagsama mo kay Kyle.." "Oo." "Sige." ANG PAGPAPA TULOY NG KUWEN

  video

TO NI FELIX: EN PUNTO alasiyete ng umaga, nasa airport na siya, Terminal II. Ang usapan

  video

oras nila ni Kyle ay alasiyete y medya. Ang flight daw ni la ay 8:15. Excited si Felix. Unang

beses siyang sasakay ng eropla no at unang beses din makakara ting ng Cebu. Marami siyang nari rinig tung kol sa naturang lugar kaya kakaiba ang excitement na naroon sa kanya ng dibdib. Alasi yete kinse nang ma katanggap si ya ng tawag sa lalaki. Antimano niyang sinabing naroon na siya sa airport. Ipinaalam naman nito sa kanya na malapit na ito. Ilang sandali pa ang nagdaan, dumating na ang lalaki. Isang ma liit na travelling bag ang dala nito samantalang backpack naman sa kanya. "Nag-almusal ka

ba?" "Oo.""Okay, a." Sumunod si ya sa lalaki. Inilagay nila sa xray machine ang kanilang mga dala. Kasunod niyon, deretso sila sa check-in counter. Kinuha sa kan ya ni Kyle ang dala niyang ID. Tu mungo na sila sa kanilang gate for boarding. "Wala pa namang boarding, mag-coffee na muna tayo." "Sige." Basta lang siyang sumunod dito. Baguhan siya roon sa airport samantalang gamay na gamay nam an nito ang

  video

paligid. Pumasok sila sa isang restaurant na malapit lang sa boarding gate nila. Tig-iisang

  video

hiwa sila ng cake at coffee. "Magigng abala ako pagdating mamaya sa Cebu. Habang wala

ako, mamasyal ka. Ang balik ko mamaya ng hotel ay bago mag- alasingko." "Baka maligaw ako..." "Marami namang taxi na puwe deng sasakyan pabalik ng hotel. Saka puwede ka naman mag- te xt sa akin. Basta mag-enjoy ka la ng. Tungkol naman sa pagkain, wala kang magiging problema. Puwede kang magpa-home service. Pipir mahan mo lang ang bill. Malapit la ng ang hotel sa SM at Ayala Center." Pagdating nila ng Cebu, meron silang sundo. Sa Radisson Blu Hotel si

la dinala. Lobby pa lang, nalula na si Felix. Tapos sa 8th floor an g kanilang silid. Sinabi ni Kyle na puwede siyang mag-gym doon at wala siyang babayaran. Walking distance din ang malls. Puwede rin daw siyang mag-swimming sa pool. Kinuha nito ang pitaka at bi nigyan siya ng pera. 5K iyon. Basta ma masyal daw siya oras na makaram dam doon ng pagkainip. Sinabi pa ni Kyle na

  video

ang perang iyon ay iba pa sa perang ibibigay sa kanya pagbalik nila ng Manila. "Aalis na ak

  video

o." "Ing at." Bago ito umalis, niyakap muna siya ni Kyle at pinanggigiglan ang kanyang labi.

Ipinasok pa man din nito sa kan yang pantalon ang kamay at kina pa ang kanyang ari. Pag-alis ng lalaki, noon lang umikot ang pani ngin niya sa silid. Lulang-lula ang pakiramdam niya. Tapos ang ka ma, super sa puti at nag-aalang an siyang mahiga o maupo man lang. Makaraan lang ang isang o ras, nagdesisyon siyang umalis para tumungong malls. Dala ang card key, ibinalik niya iyon sa fro nt desk. Sabi naman ni Kyle, kunin lang niya uli roon ang card pagbalik niya. At bago tuluya ng nilisan ang hotel, kailangan pa niyang magtanong ng tamang dir eksiyon para hindi siya

maligaw. Cebu City iyon at napa nsin niyang wala halos pinagkai ba iyon sa Manila na may matata as at malalaking gusali. Nalibang siya sa pag-iikot at nang maguto m, pumasok siya sa isang foodc hain. Dakong alas dose nang ma katanggap siya ng tawag mula kay KyleTina tanong kungnasaan siya. "Nasa Ayal a Center." "Ku main ka na." "Ikaw rin." "Katata pos lang ng meeting ko. Kakain na rin kami. Mag-ingat ka. O ras na magkaproblema ka, tawagan mo kaagad ako." "Okay."

  video

May nakita siyang magandang palabas kaya nag desisyon siyang manood. Wala na rin nam

  video

an siyang gagawin. Alas kuwa tro siya nakabalik sa hotel. Nag-taxi siya. Kahit na nakuha na

niya ang ca rd key, hindi pa siya bumalik sa kuwarto. Naglakad- lakad siya hanggang sa makara ting sa gawing swimming pool. Tatlong lalaki ang nakita niya ng naliligo. Pero halatang hindi mag kakilala ang mga ito. Magkahiwa lay ng puwesto ang mga ito. Sa mantalang patuloy lamang siya sa paglalakad hanggang sa ma patapat siya sa isang lalaki na lumangoy palapit sa gilid habang papalapit si ya. "Hello..." Marahan siyang tuman go rito. "Bryce here..." "Felix." "Are you alo ne?" "Kasama ko tiyuhin ko. Meron siyang appointment ngayon.""Ang guwapo mo." "Bading

ka, `no? "Bisexual. Pumapatol ka ba sa kaga ya ko?" "Hindi..." "Gu sto kita." "Bye." Nilagpasan niya ang lalaki. Bumalik na siya sa loo b ng hotel. Bumalik siya sa kanila ng suite ni Kyle. Nagdesisyon siy ang mag-shower. Kala labas lang niya ng banyo ng tumunog  ang buzzer. Natukoy niyang si Kyle na iyon kaya pinagbuksan niya ito ng pintuan. Gumuhit ang ngiti sa labi nito nang makitang bago ng ligo siya. Pagkasara ng pintuan, niyakap siya nito ang hinalikan sa labi. Nagawa na rin ni

  video

tong matanggal ang tapis niya at hinimas ang kanyang ari. Pero saglit lamang iyon at sinabi

  video

nitong meron mamamasyal sila. May gamit na kotse si Kyle. Marami silang napuntahang lug


ar. Almost nine na silang nakabal ik ng hotel. Kapwa lang silang na ka-briefs na nahiga sa kama. Ma gkaya kap pa. At nagising siya ki naumagahan na subo ni Kyleang matigas niy ang ari. Maaga itong nag-almusal ng hotdog! Kumilos si Kyle at itinutok sa labi niya ang matigas na rin niton g manoy. Isi nubo na rin niya ang ari nito. Kak ain rin pala siya ng hotdog sa um agang iyon. Makaraan lang ang ilang sandali, bumangon si Kyle at inupuan ang kanyang manoy. Habang tumaas-baba ang katawan nito sa kanyang kagitingan, yumuko ito at kinagat-kagat ang kanyang dibdib. Napa

pasinghap siya sa ginagawang iy on ng lalaki. Panibagong karana san iyon sa kanya."Ang sarapmo talaga, Felix. Hinding-hindi ako m agsasawa sa iyo." Ninamnam na lamang niya ang sensasyong na raramdaman ng mga sandaling iyon. Ipinaalam niya ritong lalaba san na siya, pero wala itong sag ot sa kanya hanggang sa suma bog ang kanyang katas sa kalo ob-looban nito. Hindi iyon naling id kay Kyle dahil nasaksihan nito ang kanyang naging reaksiyon. At habang nanatili itong na

  video

kaupo sa kanyang manoy, hinimas naman niya ang kargada nito at binate. Sa ilang sandali
 
  video

lang, tumilamsik sa kanyang tiyan ang tamod ng lalaki. At sila bumangon para pumasok ng

banyo. Sabay silang nag-shower. Mag-aalmusal sila at aalis pa si Kyle. DAKONG alas diyes nang magdesisyon si Felix na pumun ta sa gym para magbuhat. Plano kasi niyang pagkatapos niyon, mamamasyal siya. Plano niyang puntahan ang mga nadaanan ni lang malls ni Kyle kagabi. Hanga ng-hanga siya sa kagandahan ng Cebu kahit na kakaunti pa laman g ang napuntahan niya. Ang gara ng gym. May mga nagbu buhat, pero iilan lamang. Sa pag kaka alam niya, guests lamang ng hotel an g pupuwedeng magbuhat doon. Para sa cardio,

nag-thread mill na muna siya ng limang minuto. Sumunod ni yon, itutuon na niya ang atensiyon sa pagwo-work out. Kailangan niya iyon para mapanatili ang porma ng kanyang katawan. Meron na siyang mukha at katawan na lam ang ang dapat niyang alagaan. Sa klase ng kanyang gawain kun g saan siya kumikita, kailangan niyang maging presentable at kaaya-aya sa paningin ng lahat. Mabuti na lang at ka hit na noong buhay pa ang kanyang

  video

ama, nakahiligan na niyang mag-gy m. "Boss, puwedeng pa-spot?" Napa tingin siya sa ku

  video

muha ng kanyang pansin. Mestisong lalaki na halos ka singtaas lang niya. Pero makikita sa

katawan nito ang pagiging addict sa gym. Kagaya niya, nakasando rin ito at halos basa na sa pawis ang bahagi ng dibdib. "Sige..." "A ko pala si Melo..." "Felix..." Nagk amay silang dala wa. Sinamahan niya ang lalaki sa bench press pa ra sa pagbubuhat nito. Nakita niy ang 190 lbs ang nakasalaksakna weight sa barbell. Nahiga na si M elo. Pumuwesto naman siya sa u lunan nito. Tapos inalalayan niya ang pagbuhat nito ng barbell. Ala lay lamang siya para hindi ito maagawan ng bigat sa pagbubuhat. Nakumpleto nito ang set. "Sarap ng view..." "Ha?" "Puti ang briefs mo." Nakangiti nitong sambit. "Hindi ako naninilip,

ha. Maluwang lang kasi ang lay layan ng shorts mo. Nakaka-dis tract ang iyong harapan. At hala tang malaki si junior mo." "Maga nda ang view?" "Oo.""Bading ka ba?" "Pumapatol lang sa cute na kagaya mo." "Ibig sabihin niyan, trip mo ako?" "Oo." "Malas mo..." "Bakit?" "Hindi ako pumapatol sa kapwa ko lalaki, e." Habang sina sabi iyon, binawasan niya ang weights. Ginawa na muna niyang 160 lbs iyon. Tapos nahiga siya sa bench press at sinimulan ang pagbubuhat haba ng nakamata lamang sa kanya si Melo.Todo bukaka siya para makita nito

video

ang kanyang harapan. Isang pandedemonyo iyon sa lalaki. Pa gkatapos ng isang set, nana

video

tili siya ng nakahiga. Hindi lingid sa kanya na nakatutok ang paningin ni Melo sa kanyang ha

rapan. Nang sa tingin niya nabig yan na niya ito ng sapat na pag kakataong malaro sa isipan ang harapan niya, bumangon siya pa upo at nagdagdag ng weights. "Gusto talaga kita..." "Salamat." "Papayag ka lang, bibigyan kita ng pera." "Ganun?" "Kahit na magkano." "Galante, a." "Okay ba ang 5K for sex?" "Kahit na tri plehin mo pa iyan." Muli siyang pumuwesto sa bench press at binuhat ang barbell. Muli siyang bumukaka. Tingin niya rito, mayaman ito. Hindi naman niya pipilitin ang lalaki. Hindi niya gawain iyon. Kung gusto siya

nitong matikman, kailangan nito ng bayaran ang kanyang serbis yo. Pagkatapos ng kanyang pa ngalawang set, naupo siya. "Fel ix, magkano para lang pumayag ka?" "Sigurado ka ba riyan?" "Try me..." Kunwari ay nag-isip siya. "30K?" "Ang laki, a?" "Ganoon ba?" "Oo." Napangiti siya."Bye..." Tinalikuran niya ang lalaki at lum ipat sa ibang puwesto.Wino-work -out niya ang mga binti ng mak itang lumapit ito sa kanya. Kumbinsido siyang na-hook na niya ang lalaki. Ipinagpatuloy lam

  video

ang niya ang gi nagawa. Tutok na tutok pa rin ang paningin nito sa kanya. "Payag ako." Na

  video

patingin siya rito. "Malaki ang hinihingi kong kabayaran. Iba na lang ang bayaran mo." kas

wal niyang sambot dito. "Ikaw ang gusto ko." "Sigurado ka ban g talaga?" "Oo." "Kailan?" "Ngay on na mismo ." "Gusto ko ay cas h." "Walang problema." "Bago na tin simulan ang lahat, ibibigay mo muna ang pera." "Sige." "Okay." "Punta tayo sa suite ko." Nagde sisyon siyang huwag  ng tapusin ang kanyang program. Sinabay an niya ang hakbang ni Melo. Ti nungo nila ang direksiyon ng elev ator. Silang dalawa lamang ang sak ay ng elevator. Hindi na ito nakapaghintay at dinakma ang kanyang harapan, pero inalis niya ang kamay nito. Sa

3rd floor sila bumaba at binagtas ang pasilyo tungo sa suite ni Mel o. Pagpasok sa kuwarto nito, kin uha ng lalaki ang isang sobre sa isang bag. Pera ang laman niyon Nagbilang at iniabot sa kanya. Bi nilang niya iyon.Kumpletong 30K ang ibinigay sa kanya.Dagdag na kita iyon! Malaki ang magaga wa niyon sa kanyang pamilya. Pagla pit sa kanya ni Melo, pinanggigi lan nito ng halik ang kanyang labi. Para sulit ang pinakawalan nitong pera sa kanya, ginanti niya ang kaagresibuhang iyon
  
  video

ng lalaki. Puno nang pana nabik na hinubad nito ang kanyang sando. Ni wala ngang maram

  video

ing ser emonya na kinagat-kagat nito ang ka nyang mumunting utong. Dila kung dila. Himod

kung himod. Para itong hayok. Ti la matagal na hindi nakati kim ng isang lalaki. Ungol lamang ng un gol si Felix. Nanginginig pa nga ang kamay nito nang dumako sa kanyang harapan. Hindi iyon nali ngid sa kanya. Nagawa na nitong mahila ang garterized niyang bas ketball shorts at bumulaga sa lal aki ang kanyang puting briefs. An timano nitong dinama ang harap an ni Felix na malambot pa sa pagkakata ong iyon ang harapan. Isinubsob ni to ang mukha sa harapan niya. Inam uy-amoy ang bukol. Suminghut-sin ghot. Hinawakan niya ito sa ulo at

ingingudngod sa kanyang harap an. At sinimulan itong kagat-kaga tin ang bukol niya. Hindi na ito na kapag timpi at hinila ng pababa ang suot niyang briefs. Kahit na papaano, medyo matigas na ang manoy niya. Hindi man lang iyon hinawakan kundi deretso subo na. Nasa kilos nito ang panana bik. Sobra ang ginawang pagsu bo sa kanyang ari hanggang sa tumigas iyon. "Ang laki, Felix." "Inyo iyan ngayon, Sir." "Marami na bang nakatikim nito?" "Ik

  video

aw ang una, Sir." "Talaga?" "Oo." Muling nitong isinubo ang ari ni Felix. Nagsimula na rin si

  video

yang kumadyot sa bungangang iyon ng lalaki. Hindi rin nalingid sa kanyaang ilang beses ni

tong pagkaduwal. Wala naman itong reklamo. Pero talagang ipi nakita sa kanya ang pananabik nito sa ari ng isang lalaki! Niluba yan nito ang kanyang manoy at hinawakan siya sa kamay. Dinala si ya sa kama. Nahiga ito at siya ang pumatong dito. Oras naman para ipa tikim niya rito ang kanya ng romansa Habang naglalaro a ng dila niya sa taynga nito, ungol ito nang ungol. Ang lakas, nakakaeskandalo, pero wala naman siyang dapat na ikabahala. Kumiwal-kiwal ito nang dumako sa dibdib ang kanyang atensiyon. At maging ang tiyan ay

umalon nang maglaro sa puso ni to ang dila niya. Kasunod niyon, nagdesisyon na siyang hubarin ang shorts nito kasama na ang briefs kung saan, nakaturo kaag ad sa kisame ang matigas nitong batuta. Hinawakan niya iyon at masuyong hinimas. Napapa ang at ang balakang ni Melo sa gina gawa ni Felix. Para ipadama rito ang ganap pang kasiyahan, isinu bo niya ang ari nito kung saan, napamura na ng malutong ang lalaki! Hindi nito inaasahan

video

na gagawin niya iyon! Tapos nasabunutan siya at iningudngod siya sa kargada nito.     

- Itutuloy  -
video

Saturday, May 14, 2016

Expresso / Oliver Is In Love


EXPRESSO
Eto ang una kong makatutohanang kamulatan sa mundo ng pigiging isang bisexual. Nang

yari ‘to nung 14yo pa lang ako ta ong 2004. Although alam ko na nuon pa lang ay nagkakagusto rin ako sa kapwa ko, hanggang ngayon ay tinatago ko pa rin ‘to kasabay ng pagpilit saking sarili sa mga babae. Nagkakagusto rin naman ako sa kanila. Pero mas gusto ko ginagawa saken ng kap wa ko. Nainspired ako sa mga kwentong nakakalibog na naka post dito. Lalunglalo na ng mga professionals na kagaya ko rin. Ba’t kaya hindi tayo agad ipinanganak na tanggap ng ating kinatatayuang lipunan. Madaming makikitid ang utak na agad humuhusga sa mga kagaya

naten. Kahit na hindi ako halatan g bi, sa twing nakakakita or naka karinig ako ng mga panlalait, na kadalasan ay wala sa lugar, naka kadama rin ako ng kurot, insulto at pagpapakababa ng aking mor al at pagkatao, kaya’t nginingitian ko nalang sila. Mas madami pa nga akong kayang gawin kaysa sa mga straights dyan. Kahit sa school, ‘yung mga mapanlait ko ng classmates at teachers ‘yung may pinakapoor na performance sa raitings. In short, bobo sila. Tawagin nyu nalang akong

  video

Marius. 5’6’ ang height ko, guapo at chinito. Katamtaman lang ang pangangatawan at isang

hospital nurse. I live somewhere here in Roxas City ngayon.May mga best friends ako noon na ka edad ko rin- sina Raj at Edi na la ter on ay narealized ko din na mg a closet gays kahit hanggang ng ayon ay wala pang aminan. Mag kakalayo na kami. Strangers na nga sa bawat isa. Hahaha paano ko nalaman? Kami lagi ang mag kakasama nun sa paglalaro at paglalakwatsa. Mga astigin tala ga kami nuon lalo na’t anak ng pulis pa si Raj. Minsan pumupunta kami sa beach kung saan maraming naliligong mga lala ki- alibi lang naming noon na manghuhuli lang ng mga isda pero mas ineenjoy ko ang tumiti

tig sa mga nagbubukulang ari ng  mga naliligo. Minsan nga may nagpalit ng damit sa gilid ng sa sakyan at hindi namalayang na kaupo ako dun banda. Ayun, first time ko na nakakita nang pangm atandang betlogs. Ang laki- laki pala tas andaming balbon. Hindi namamalayan ng mgabestfriends ko na sa twing sumisimple ang kanilang mga mata sa mga nali ligo ay binabantayan ko sila. Kaya ko nalaman na bading din sila ay dahil bumabakat din ang kanilang tumitigas na pag

  video

kalalaki sa twing nakakakita ng ganung tanawin. Anyways, eto naman ang kwento ko.Kapag

wala ang mga kaibigan ko, mag- isa akong nagbabaike sa kung saan-saan. Kadalasan ay inaab ot ako ng gabi lalo na ‘pag week end. Sa isang tindahan malapit sa bayan na lagi kong binibilhan ng softdrinks at lagi ko ring tina tambayan, my isang napakama chong tindero. Matipuno talaga ang pangangatawan, matangkad at higit sa lahat, guapo siya.Allen name nya. Sabi nila, galing daw preso yun dahil napagbintangang nakapatay. At addict din. 1 taon daw syang nakulong. Na sa 26 edad nya nun. Lagi ko kasing naririnig ang mga chismis sa mga kapitbahay namen

kaya alam ko. Ang sabi naman ni la ay mabait naman talaga yun at self-defence lng ang ginawa nya kaya nakalaya na sya. Kadalasa n din ay siya ang natitirang ban tay ng tindahan kaya gustong- gusto ko ang dumaan dun.One night inabot ako ng dilim sa pag bibisekleta at umulan ng mala kas. Dun ako tumigil sa tindahan nina Kuya Allen. Mag-aalas otso na nun ng gabi at nagsasara na sya. Palibhasa ay medyo magkakilala na rin kami, inalok nya ko na sumabay nalang sa kan

video

ya pauwi dahil may payong sya at malapit lang samen ang inuuwian nya. Iwan ko na lang

raw yung bike at balikan pagkau maga. Mga walong kanto pa kasi ang layo ng samen. Bihira din ka si ang tricycle ‘pag ganung oras. Pagkasara ng tindahan ay agad kaming umalis. Tahimik lang ka mi pareho. Nasa ikalawang kanto pa lang kami nun ng biglang lum akas pa ang ulan. Sabi nya takbo daw kami at magsilong muna sa sa waiting shed sa may semen teryo. Lang ya, basang basa ako pati sya. Hinubad nya bigla shirt nya pagdating sa shed. Walang tao at tanging poste lang sa entrance ng sementeryo ang umiilaw sa paligid namin. Pasimple kong tiningnan ang kanyang katawan at napatitig sa sa

ken. Shet. Namula ako bigla.Sabi ko ang malas namen dahil mukh ang tatagal pa ang ulan. Tinano ng nya ko kung pwede ko syang samahan sa loob ng sementeryo at magpapalit daw sya ng damit. Baka may makakita daw sa kan ya at pagisipan sya ng masama sabay labas ng flashlight nya sa bag. Kinabahan akong bigla pero syempre excited din. Dahil nga sa malaki katawan nya, alam kong malaki rin ang kargada neto. Pumasok kami sa loob. Wala syang damit at ramdam kong dinidikit nya ang kanyang

  video

tagiliran saken. Dumiretso pa kami sa looban hanggang dun sa may malapad na pwedeng

silungan. Pinahawak nya saken yun flashlight at ilawan ko raw si ya habang nagbibihis.La rawmay makakakita samen. Umuupo ako sa my nitso. Bago sya humubad ay binigyan nya ko ng shirt. Extra baon daw nya at pwede kong hir amin. Okay sabi ko. Kaya hinuba d ko agad shirt ko pero di ko mu na sinuot yung damit. Ang lamig. Sya naman ang sumunod. Sabi nya sa katawan ko lang niya itu tok yung ilaw dahil masakit sa mata. Sinunod ko naman. Agad nyang hinubad shorts nya. Shet. Nakatayo titi nya. Nakalabas ang ulo at ang laki laki. Tinanong nya ko kung malaki ba

“Huh? yung ano?” sabi ko. “Eto” sabay hawak sa kanyang harapa n. Sabi nya ganun talaga basta malamig. Gusto ko raw makita yung buong laki? “Huh? Baket” sabi ko. Hinubad nya bigla lahat. Putangina. Ang laki nga at darker ng konte. Medyo pink at malaki pa yung ulo. Sais at kalahati raw at mataba.Alam naman raw nya nga bading ako. Nakikita nya raw na lagi ko syang nililingon at lagi akong nakatingin sa bukol nya. Hindi na ko nakaimik. Okay lang daw at hindi nya ipagsasab

  video

i. Patitikman nya raw ako nga “buto” nya. Talagang kinakabahan ako. Gustung-gusto ko na

umuwi sa sobrang hiya pero di ko maigalaw mga paa ko. Luma pit sya saken. Nanginginig na ko. Sabi niya sandali lang kami. Tsa ka matagal na raw na di sya na kakapagsalsal. Swerte ko raw da hil patitikim nya saken “ata” nya. Tamod yun sa tagalog. Hinawak an ko naman. Ang init. May pulso Subo ko raw. Ginawa ko naman. walang lasa pero mainit yung am oy. Ulo lang kaya ko. Parang sini sipsip ko lang. Chupa daw tawag dun.Igalaw ko raw kamay ko sa katawan ng ari nya pataas -baba Wag ko raw higpitan masyado. “ahhhh…ahhhh….” masarap raw sa pakiramdam. Tin

anong ko sya kung ganun langba ang gagawin ko? Tinanong nya ko kung gusto ko raw na makan tot. Masarap raw yun. May condo m syang baon.madulas raw para madaling ihada. Wala na kong imik. Sya na yung nagdesisyon ng mga sumunod. Ganun raw gi nagawa nila sa mga menor de edad na mga lalakeng napapa sok sa selda. Ganun daw yung bendisyon sa mga bago.Grupo raw nilang pinagpapasapasahan at parausan.Minsan pa nga

  video

raw e dumudugo yung pwet. Minsan raw binubugbog nila para makantot hanggang sa di ma

kalakad yung iba.Dilaan ko raw muna ulo ng ari nya. Yung butas rin daw. May lumabas na medyo malagkit. Syempre di ko pa alam na precum yun noon.Tas dinilaan ko. Ang alat. Di pa kasi ako natu tuto ng masturbation noon at di ko pa alam yung tamod.Promise. Sabi ko nga na umiihi sya at ba ka ilabas nya sa loob ng bibig ko. Sabi nya hindi raw kaya ipagpatu loy ko lang. Maya maya’y nilagay na nya yung condom. Hinawakan ko. Madulas nga. Pinuw esto nya ko ng nakatuwad sa nitso. Sya na rin bumaba nga shorts at brief ko. Kiniskis niya

tapos yung ari nya sa pwetan ko. Dinuraan nya sunod yung butas at ikinalat gamit ulo ng ari nya. U matras sya bigla at sinabing tang galin ko nalang shorts ko sa paa nan. Mahihirapan daw syang pu mwesto. Tumuwad ako uli. Sabi ko na okay na. Pero ang lamig. Damang dama ko na kumakala bog puso ko. Nanginginig din buo kong katawan. Pero dahil sa kalibugan na rin, kahit medyo madumi yung nitso at kahit baka my multo na sumulpot, kakayanin ko para makatikim. Ahah
  
  video

aha.Sabi nya, hindi raw kakasya ari nya kaya i-finger nya muna ko. Ang okay lang nung isa

ng daliri palang nang pinasok ni ya. Parang nadudumi lang ako. Pero nung hugutin nya bigla at pi naikotikot, nakaramdam ako ng konting sakit. Ang laki ng mga da liri nya. Sabi ko na hindi masarap Sabi nya sa una lang yan. Binan at banat pa nya papunta sa mag kabilang side. “Aw aw aw hinay hinay lang. masakit!” Sunod dino ble nya. Mas masakit. Labas ma sok mga daliri nya. Masikip raw. Mga ilang minuto pagkatapos, hinugot nya bigla at hinugasan nya sa ulan daliri nya. Pwede na raw.Ibuka ko raw hita ko at pisngi ng pwet. Pinalo pa nya ng ari yung pisngi ng pwet ko

bago tinutok sa butas. Dinilaan nya muna likuran ko tas pinasok nya ng pwersahan ulo ng “buto” nya gamit kamay nya. Sumigaw ako sa sakit. “Aaaah. Arayyyyyy. Arayyyy.” Siniksik pa nya lalo sa loob. Wala namang makakarinig samen dahil malakas yung ulan. Sandali lang daw at di pa nya na papasok lahat. Grabe. Parang bote ng gamot sa tigas. Ang sakit sakit sobra. Hinila ko bigla
 
  video

pwet ko pero hindi natanggal titi nya sa loob. Ayoko na sana pero di naman ako makaalis.

Malaki kasi sya masyado at paya tot pa ko nun. Diniin nya nang di niin hanggang naramdaman ko na dumikit bayag at hita nya liku ran ng itlog at pwet ko. Pinapawi san ako kahit malamig. Dama ko na tinutulak nga ari nya bituka ko Ang saket. Maya maya pa’y inum pisahan na yang hilahin at huguti n ng dahan dahan.Pinaiikut-ikot. Bumilis ng konti at inumpisahan nyang hawakan ako sa dib
dib at kinagatkagat sa leeg. Hindi mabaho hininga nya hainfairness.walang amoy peromainit

dampi ng dila nya. Hindi ko na ka ya yung sakit sabi ko na bunutin nya. Sagot lang nya ay magpalit na lang posisyon. Akyat daw ka mi ng nitso at papatungan nya ko Paghugot nya para akong nilaba san ng napakalaking dumi. Para ng nagkacramps sphincter ko. tin anggal nya yung condom. Sabi nya mas masarap pag wala. Nila tag nya muna yung shorts namin sa taas bago ako umakyat. Pumatong sya sunod. Ganun din yung sakit. Sobrang sakit at di

  video

ako makahinga. Pwet nya lang yung gumagalaw papasok at palabas.“Uhh uhhh huhh buka

mu pa” “uhh uhh uhh huhh” “Uhh uhh huhh buka mu pa” “uhh uhh uhh huhh” “Uhh uhh huhh ” “uhh uhh uhh huhh” “Uhhh uhh huhh ” “uhh uhh uhhh huhh”  Nakapikit lang ako at pigil na pigil sa sakit. Talagang hindi masarap. Mainit pa sa pwet. Parang kinukuskos ang laman ko. Talagang mainit. Umiyak na ko sunod. Sabi nya di pa raw sya tapos. Itaas ko ng konti pwet ko na parang nakaluhod. Para akong aso na pinai babawan ng aso rin. nilipat nya hita nya palabas ng hita ko at inihada papasok palabas. Ba

sa na rin sya ng pawis.Mahigit 40 minuto na nakalipas. Sabi ko na di ko na talaga kaya at hinahana p na ko sa bahay. Di rin naman daw ako makakauwi. Mahapdi na rin pwet ko. Sa tingin ko nga eh my punit ako sa labas ng pwet dahil mahapdi lalo na nang daan ng pawis. Sarap na sarap raw sya. Papalabas na raw nya. Bigla nyang dinapa dibdib nya sa likod ko at bumalik kami sa pagkada pa ulil. Ang bigat nya. Pinasok nga kamay nya sa mga dede ko sabay lamas. Bumilis pagka

  video

sta nya saken. Mas masakit. Sumusunod katawan ko sa bawat tulak nya papasok. Ang init

sobra. Kinikipo ko na nga hita ko pahila palayo sa kanya. “ahh ahh ahh ahh ahh saket arayyy uhhh uhh uhh uhh uhhh uhhh”“uhhhh uhh uhh putang ina lapit na lang” sabay paikot ikot at padiin. Huma hagulgol na ko sa hapdi. Ang tag al ng kayod nya. “Uhhh huhh shit shit shit uhh uhh uhh uhhh uhh uhhh uuhh huhh huhh “ hangga ng sa tinulak nya ng sobra diin buong ari nya. Yun yung pinaka masakit. “uhhuhahahahahahaha hah ahahah ahh ah ah ahh” Gumagalaw sa loob ari nya. May mainit na lumalabas. Dama ko na umaagos palabas dahil dumadaan sa sa punit sa pwet ko at mas mahapdi habang ki

nadyot nya. Patuloy sya sa pagk asta hanggang sa humina ng ko nti. Grabe. Mga 5 minuto pa sya ng nakapatong saken. Tumutulo pawis nya sa likuran ko. Tinaas nya parting dibdib nya at diniin nya ari nya sa pwet ko habang nakadapa ako. kinadyot nya ng konti pasiksik. Mas madulas na. basangbasa pwetan ko. Binunot nya pagkatapos. Kinuha nya ba sa nyang damit at pinunansan nya sarili nya. Ako naman, masakit ang buong likuran ko lalunglalo na pwetan. Sinuot ko lang brief at shorts ko. May u

  video

magos palabas. Parang dudumi ako. hindi ko maidikit singit ko a sakit. Mga 10 minutes pa

nagusap kami. Tinanong nya ko kung masarap daw. Wala akong sagot. Pwede raw naming ulitin. Sabi ko pwede naman pero ‘wag agad agad. Talagang masakit. Ta himik lang daw ako kahit kanino. hindi tumila yung ulan kaya sumu god kaming pareho gamit ang ii sang payong. Habang tumatakbo ako may lumalabas sa pwet ko na mainit. Pinagalitan ako ng ta tay dahil anong oras na ng gabi ako nakarating ng bahay at basangbasa pa ng ulan. Dumi retso ako sa banyo. Paghubad ko ng brief na puti, may katamtamang dugo akong nakita at

madaming puting likido na naka dikit sa mantsa ng dumi. Naligo ako. paghugas ko sa pwet, kina pa ko yung butas. Lumaki nga su balit mahapdi hawakan lalunglalo na sa my bandang baba. Hindi ako nakatulog.Pagkaumaga, kinu ha ko yung bike sa tindahan. Sya lang yung bantay.Pagalis ng mga costumers, sinabi nya na ulitin na min mamayang gabi. Oo lang sa bi ko pero di ako nagpakitabuong araw. Di rin ako makapagbike ng maayos sa sakit ng butas ko sa pwet. Ilang araw din bago gumaling. Madaming beses kami

  video

nagsex ni kuya allen. 5 beses nun ay may kasama syang kaedad nya rin. guapo subalit mas

maikli ng konti “buto” pero mas magaling. Sa sementeryo lang din kami nagsesex kadalasan at 4 beses dun sa bahay ng barka da nya. Nachupa ko na sila pare ho sa tindahan at madaming bes es ko nang natikman mga tamod nila. Kahit lumuwas ako ng city e nagsisex pa rin kami hanggang ngayon. minsan nga lang. duma daan pa rin kasi ako sa store pagweekends kahit lumipat na sila ng pwesto pero malapit la ng din naman.Pero hindi pwede magsex dun dahil may mga ibang kasamahan syang dun

natutulog at di umaalis. Kung gu sto namin, sa sementeryo or ba hay ng barkada nya. Pero ngay on di na namin ginagawa dun. Inimproved na kasi yun at naka kahiya ‘pag may nakakita saken na pabalik-balik sa sementeryo ahahaha. Di rin pala tutuo na add ict sya. Chismis lang yun. Actua lly, noong August 3 ng gabi lang, kakatira lang nya saken-bareback nung umuwi ako. Ganun pa rin ginagawa namen. Guapo

  video

parin kahit may edad na. Wala naman syang sakit dahil regular akung nagpapalaboratory.

Wala na din syang asawa or ana k. Di nga nya kasi kayang buhay in sarili tas magpapamilya pa sya Ganun lagi nyang sagot. Meron din akong sexperiences sa ibang mga lalaki. Lahat sila may ipag m amayabang at malilinis dahil ma lalaki kargada nila at inaalam ko background bago ko patulan.May isang sales representative na na paka guapo at bango na nakasex ko sa kotse at hotel, boardmate ko na engineering student na lagi-lagi akong kinakatot sa u maga at napakagaling sa kamasutra, at sa may pinakamalaking ari na laging nagpapaluha

saken t’wing dinideepthroat ko at kumasta saken ng 3 beses nang nakatayo lang sya sa public cr, yung guwardia ng gaisano. Sya boyfriend ko actually. Magada rin yung way kung pano ko sya nala man na bi din at pati first namen. Shit lagi ako netong buhat-buhat pag nagsesex at andami-dami nyang tamod. Sya yung pinaka exciting dahil gustong-gusto nyang naglalaplapan kami lagi. Sya tumuro saken panu makipa

  video

gromansahan at gamitin ng maayos dila. Ngayon, dun kami sa bahay nya lagi. 28 anyos to

at morenong-moreno. Hunk na hunk ang dating. Kung magtext nga laging may “I love you”. Tala gang nainlove na saken yung ga go na ‘to. Lagi akong binibilhan ng pagkain, 5 lang lahat silangna naging katalik ko. Nagumpisa sa dating preso at ngayon sa gward ia na.Syempre nakikipagsex rin ako sa mga babaeng naging ka relasyon ko sa school pero 17 times lang lahat sexperiences ko sa kanila.. 2 beses sa una

  video

at 15 beses sa huli. Mahilig din yun pero boring kasama. Bilang na bilang ko syempre lahat

  video

dahil magaling ako sa numbers. Pero di nila alam na mas magaling pa ako sa kanilang magpatira. ahahahaha    -   END   -

OLIBBER IS IN LOVEShare ko lang karanasan ko. 15 years old ako ng mangyari ito. Lu muwas ako ng maynila para dito mag-aral.Medyo kinakabahan pa ako kasi alam ko iba ang mga ug ali ng mga kabataan sa Maynila kesa sa Palawan. Laking probin sya kasi ako. Unag araw ng pas ukan. Nagmamadali akong puma sok. Late na ako nagising. Nag hilamos nalang ako. Baliw kasi yung pinsan ko. Nagpainom. Di
naman ako makatangi kasi birth day niya. Nagpahatid ako kay ta tay. Nung nasa gate na ako. Nag paalam na ako kay tatay. Isang lalaking lalaki boses ang tumaw ag saken. "Oi late karin. Sabay na tayo pumasok. !" lumingon ak o. Isang tisoy na lalaki ang bumu ngad saken. Hindi ko alam kung ano yung nararamdaman ko. Kini kilig ata ako. Gwapo siya. Tama lang yung taas niya. Pero agaw pansin saken yung maganda niyang labi. "Shit ang sarap!" Yan bulong ko sa sarili ko. Mata

  video

gal ako bago sumagot kaya tinanong niya ako kung okay lang ba daw ako. Don palang ako

  video

na naalibadbaran. "Sge!" Yan lang yung nasabi ko. Kaya sabay kami pumasok sa gate ng

school. Section 1 ako nun 3rd Ye ar pa lang.   Hindi ko akalain na magkaklase kaming dalawa. Pu masok din siya sa unang subject na papasukan ko. Ang maganda pa . Nasa likod lang ng upuan ni a ako nakaupo. Gwapo niya kahit nakatalikod. Di maalis sa isip ko yung labi niya. "Taena! Ang sara p nun!" yan lagi nasa isip ko. Ku
 
ng may camera lng ako nun. Ma lamang pipicturan ko yun. Tapos na 1st subject. Lipat naman sa pangalawa. Lagi ko siya tiniting nan. Ang tahimik niya. Wala siya kasama. Kaya naisip ko na baka kalilipat lang din niya ng school. Kaya lumapit ako sa kanya. Tina nong ko siya. "Are you okay?? " tumango siya. "Ang tahimik mo naman! Bago kalang na dito.? " tanong ko ulit. Tumango ulit siya. "Parehas pala tayo.!" Pahabol ko. Smile lang sinagot niya.

  video

"Ay shit.. kakainlove!" Bulong ko sa sarili ko. Nasa pangalawang subject na kami ng lumapit

  video

siya saken. Tumabi siya sa kinauupuan ko. Siguro na o-OP siya. "May ballpen kapa? Nawa

la kasi ballpen ko. Nahulog ata!" Tanong ko sa kanya. Syempre ka ilangan ko magpapansin. "Tingna n ko!" Sagot niya sabay bukas ng bag niya. Isang black ballpen pin ahiram niya saken. Ang sarap m ag aral kapag ganito. Ballpen ng crush mo gamit mo. Naging mag aan loob niya saken. Kaya nagi ng magkaibigan kami. Hindi niya

alam na BI ako.Magpapasko nun ng naging magpartner kami na g umawa ng isang report. Kaya sa bi ko sa bahay nalang kami gum awa. Tulungan niya ako para ma dali kami matapos. Sabado siya pupunta. Hindi ko alam nararam daman ko kapag iniisip ko na da lawa lang kami sa isang kwarto na magkasama. Hindi rin mawala sa isip ko yung mga mangyayari. So eto na nga. Sabado na. Mga 10am na ng dumating siya. "Best sa kwarto tayo gagawa

  video

para di maingay.!" Yan sabi ko sa kanya. "Ok best!" Sagot niya. May tawagan narin kami. Al

  video

am mo yung pakiramdam na kinikilig na ewan kasi magkasama kayo ng crush mo sa kwarto

mo. Kung pwede ko lang sabihin na "Best.. pakiss!" Hindi ko kaya. Kaya nakontento nalang ako sa pagtingin sa labi niya pag di siya nakatiningin. Pero paminsan min san nahuhuli niya ako. Kaya nag papalusot na lang ako.Pwede ba maghubad?" Tanong niya. Nagul at ako sa sinabi niya. "Bakit?" Ta nong ko. "Mainit. Sa bahay kasi lagi lang talaga ako nalahubad"! Sagot niya. "I-ikaw bahalaaaa..!"

Nauutal kong sagot. Kaya hinuba d na niya damit niya. "OHHH MY YYY .. !" Yan lang nasabi ko. Na rinig niya yun. " Ohh myyy ibon a kong nakita..! Nakita mo rin ba?" Palusot ko sa knya. Tumawa lng siya. Naghubad narin ako ng da mit. Kaya paminsan minsan nag didikit balat namen. Nakakalibog kapag nangyayari yun. Ayun nga gumawa kami ng report na naka hubad. Ng matapos na kami. "SAKET NG LIKOD KO.!" sigaw niya. Kaya nag sabi ko imasa

  video

he ko siya. Pero may kasunduan. Mamasahe nia ako pagkatapos niya. Pinadapa ko siya sa

  video

kama. Pumatong ako sa kanyng pwetan. Nilagyan ko ng lotion likod niya. Para nga naman

madulas. "Baba mo pa. !" Sabi ni ya kaya binabaan ko pa pagmam asahe ko. Sa may bandang taas ng pwet na. "Hubarin.mo na kaya short at brief mo!" Sabi ko. "Sge sge!" Sagot niya. Hinubad nga ni ya kaya nakita ko pwet nia. Sara p lang ibottom. Matambok yun na maputi. Kaya sinimulan ko na ma sahehin siya ng nakahubad. Gus to ko pa sanang sabihin na huma rap siya ng makita ko naman yu

ng alaga niya kaya lang nahihiya ako. Kaya nakontento nalang ak o sa pwet at likod niya. "Best bak la kaba?" Biglang tanong niya. N apahinto ako sa tanong niya. Di ko alam sasagot ko. Kasi baka kapag sinabi ko yung totoo. Umi was na siya. Pero paano kung hindi? Kaya eto sinagot ko " H- hindi bestt!" Nauutal pa. Nagulat ako ng umupo siya. Hinawakan niya kamay ko. Sabay halik nia sa labi ko. Nakatulala lang

  video

ako nun. Walang tumatakbo sa isip ko. Para akong walang malay na nakabukas ang mga

  video

mata. Mabilis ang pangyayari. Nakakagulat. Pinapasok niya dila niya sa bibig ko. Kaya nata

uhan ako. Hinahalikan niya ako. Yan bigla kong naisip. Kaya pumi kit nalng ako. Hinayaan ko siyan g gawen ang gusto niya. Niyakap niya ako. Inihiga sa kama. Hinali kan ulit.Hinalikan niya ulit ako.Pa baba sa leeg ko. Lumalaban na rin ako. Hinuhubad ko short ko at brief habang ginagawa niya yun. Dinilaan niya nipples ko. Sinuso niya. Sinupsop ng todo. Sarap na

sarap ako sa ginagawa niya.Ka ya sinasabutan ko siya. Hinalikan niya ulit ako. Dila sa dila.. labi sa labi.. laway sa laway. Bumaba si ya. Pababa sa nipples ko ulit at pinaglaruan ulit niya yun. Tigas na tigas na ako. Gusto ko na su mabog. Bumaba siya sa may tiy an ko. Dinilaan niya karog ko. Na kakakiliti na masarap kaya hawa k ko parin kamay niya. Hinawak an niya katawan ng burat ko. At bumaba pa siya. Dinilaan niya muna katawan saka niya sinubo. Nilalaro niya ng dila ang ulo. Sinusubo niya ng sagad. "

  video

ahhh ahhh.. shitt. Best.. !!" Yan lang nsasabi ko . Ng mapagod na siya. Pinahiga ko siya. Ak

  video

o naman ang magtatrabaho. Hinalikan ko siya. Sinusupsop niya dila ko kapag pinapasok ko

sa kanya yun, lumalaban siya. Hi nalikan ko siya pababa. Hangang nipples nia. Sarap na sarap ako sa ginagawa ko. Kaya ginalingan ko talaga. Habang nilalaro ko ni pples nia. Nilalamas ko naman burat niya. Sarap na sarap siya sa ginagawa ko kaya umungol ng umuungol siya. "Best subo ko na! " sabi ko. "AHHH..HAHHH HH..AHH .SGE BEST.. !" Sagot niya . Kaya dinilaan ko ulo ng bu

rat niya. Basang basa na yun. Di nilaan ko butas ng burat nia. Sini mot ko precum niya. Ang sarap ng pakiramdam ko habang gina gawa ko yun. Kinakantot niya bi big ko. Mabilis. "Ahhhh.. ahhh ..shitt.. ang sarrapppp!" Yn lang naririnig ko sa kanya. "Best 69 tayo!" Sabi niya kaya nag 69 ka mi. Habang kinakantot nia bibig ko. Kinakantot ko rin bibig niya. Kapag pagod na. Jinajakul niya ako. Jinajakul ko rin siya. Lalagyan nia ng laway burat ko pa

  video

ra madulas pagjajakul niya saken. Sarap na sarap ako. At alam ko siya rin. "Best pasok mo

  video

na!" Sabi ko sa kanya. Pinahiga niya ako. Tinaas paa ko. binukaka niya mga hita ko. Dinila
 

an niya butas ng pwet ko. Wet na wet ako. Sarap na sarap ako. ka ya hawak hawak ko ulo niya,  Ng matapos siya sa ginagawa niya. Dinuraan niya butas ng pwet ko Pinachupa niya burat niya. Sabi niya lagyan ko daw ng maraming laway.para madulas pag pasok. Ng malagyan ko ng laway burat

niya. Pumwesto na siya. Hinawa kan niya isa kong paa. "Best dah an dahan.lang para di masakit!" Yan sabi ko. Ng tinutok niya. Nak aramdam ako ng init sa butas ng pwet ko. Init mula sa ulo ng burat niya. Habang pinapasok niya ako ng dahan dahan ay nialalaro nia ng daliri nia nipples ko. Ng maka

pasok na ng buo ang burat niya don niya inumpisahan na halikan ako ng todo. Habang nila

  video

laro ng daliri niya nipples ko. Masakit masarap."Best fuck me...ahhh..shitt..!" Ungol ko..ungol

  video

ng ungol siya. Sarap na sarap sa butas ko. Habang tumatagal. Binibilasan niya. Nawawala

na yung sakit. Pakiramdam ko la labasan din ako sa ginagawa nia. " malapit na ako! Tang ina!!" Yan sabi niya.." sge best putok mo sa loob!" Sabi ko.. pabilis ng pabilis pagkantot niya. Jinakol ko na bur at ko para sabay na kami."Eto na ..ahhhhhh..ohhhb..ahhhh..!" Sabi nia sabay baon ng todo ng burat niya sa pwet ko. Nilabasan narin

ako . Nagsabay kami. Hinugot ni ya burat niya. At saka siya tuma bi saken. Ramdam na ramdam kong basang basa loob at labas ng pwet ko. Ng matapos kami. Hi ndi ko alam gagawen o sasabihin ko. Nahihiya ako sa kanya. Pero niyakap niya ako. " best bi den a ko.! At mahal kita.!" bulong niya saken. " mahal din kita best" yan sagot ko. Kaya hinalikan niya ak o. Una palang daw niya ako nak ita. Iba na agad naramdamn niya. Kaya tinawag niya ako nung 1st day ng klase. Umuupo si

  video

ya kung saan alam niyang katabi ng uupuan ko. Siya rin ang nakakita ng ballpen na nawala

  video

ko at tinago niya yun. Para nga daw manghiram ako sa kanya. Siya rin daw nag request sa
 
adviser namin na ako nalangdaw partner nia sa report. Simula pala umpisa. Siya na gumagawa ng paraan para magpapansin. Kaya siya ang kauna unahang naging boyfriend ko. Napakasweet niya. Nagkikiss kami sa cr ng lalaki sa School. Sabay lagi kaming umuhi Nag sesenyasan ng I love you. Minahal niya ako tulad ng pagma mahal ko sa kanya. . -  END  -
video