Wednesday, October 7, 2015

Menor De Edad / Taxi Driver
 MENOR DE EDADBumangon si Jokowi dahil nakaram dam siyang manubig. Nahihilo pa siya at literal na umiikot ang kan yang paligid. Hinagilap niya ang ka nyang mga hinubad na damit. Tapos lumabas ng silid dahil walang banyo roon. Sa paghahanap, nakita niya ang banyo sa gawing kusina. Halos isang drum ang kanyang inihi. Halos nakapikit pa ang mga kanyang mga mata nang bumalik sa silid. Madilim ang ilaw. Hindi niya naalalang pinatay niya iyon. Pero hindi naman iyon usapin sa kanya. Bago siya humigang muli, naghubo`t hubad siya. Ipinikit na niyang muli ang mga mata. Muli siyang nakatulog!

Pero naalimpungatan nang maramda mang may yumakap sa kanya. Napa ngiti na lamang siya dahil alam niya kung sino iyon. Tumagilid na lang si ya ng higa paharap dito. Hindi nali ngid sa kanya ang matigas nitong ha rapanna nakadikit sa kanyang binti. Nagkabuhay ang kanyang isang ka may at dumako sa bahaging iyon ng lalaki. Ipinasok niya sa briefs nito ang kamay niya. Hindi niya akalaing nagawa pala nitong magsuot

  video

ng briefs pagkatapos ng kanilang mainit na engkuwentro. Nahawakan niya ang matigas nitong armas.

Naglalawa na iyon sa precum! Masa kit man ang ulo, dinaig siya ng kan yang kalibugan. Marahan siyang ku milos at dumeretso sa harapan ng la laki. Hinubad na niya ang briefs nito at isinubo ang palabang armas. Pina gbuti niya ang pagsubo. Dapat na mag-enjoy ito sa kanyang galing. Ka ligayahang sa kanya lamang nito ma raranasan! Sinabunutan na siya ng lalaki. Senyales lamang iyon na nag -e-enjoy na ito. Ingingudngod pa nga siya sa harapan nito na kung tutuusin, hindi na siya halos maka hinga dahil punung-puno ang pakiramdam niya. Subalit hindi naman iyon usapin sa kanya. Napapaa

 ngat ang pang-upo ng lalaki sa kan yang ginagawa. Mahalaga sa kanya ang pareho nilang kaligayahan. Sa ilang sandali pa, pinakawalan na ni to ang katas sa lalamunan niya. Sun ud-sunod na paglunok ang ginawa ni Jokowi. Pagkatapos niyon, marahan siyang gumapang pabalik sa dating puwesto. Kuntento siya sa nangyari. Sa muli niyang pagpikit ng mga ma ta, idinuyan na siya. Ang sarap ng kanyang tulog. Makalipas ang ilang oras, marahan siyang nag-inat. Kahit na nakapikit, pinakiramdam

  video

niya ang sarili. Masakit pa ang ulo niya. Marahan siyang nagdilat. Napatingin siya sa kanyang katabi.

Bigla siyang nawindang nang maki lala ang lalaking kanyang katabi. Si Jared iyon! Bigla ang kanyang ban gon. Hindi siya makapaniwala. Paan ong ito ang kanyang kasama roon? Nasa dibdib na niya ang kaba. Nag mamadali siyang nagbihis. Hubo`t hubad si Jared! Indikasyon lamang iyon na may namagitan sa kanila. Natuon ang pansin niya sa kargada nito. Malambot pa iyon pero kapan sin-pansin na sa edad nitong 16 years old! Naroon ang kaba sa kanyang dibdib. Nang-molestiya siya ng isang menor de edad! Iyon ang katotohanan. Oras na malaman iyon ng mga magulang ng binatilyo

malalagay talaga siya sa alanganin! Makakasuhan pa siya! Hindi niya malaman ang gagawin. Lumabas si ya ng silid. Naupo sa sofa. Nag-isip. Magkasama sila kagabi ni Bart sa kuwarto! May namagitan sa kanila/ Natulog na sila pagkatapos. Bigla niyang naalalang bumangon siya at nagbanyo! Napapitik siya sa hangin! Nagkamali siya ng silid na pinasok! Kailangang matakasan niya ang gusot na iyon! Oras na wala siyang magawang paraan, mamalasin talaga siya nang husto! Iyon ang

  video

unang beses na nakagalaw siya ng menor de edad! Malaking problema ang kanyang susuungin. Halos

mapaigtad siya sa pagtayo nang bu mukas ang pintuan ng pinanggaling an niyang silid. Lumabas doon si Jar ed na fully clothed na. Basta lang ito ng tumingin sa kanya. Napalunok na man si Jokowi. Hindi na mapalagay. Marahang humakbang ang binatilyo palapit sa kanya at naupo ito sa kaha rap na sofa. Nanatili pa ring nakatin gin sa kanya. Habol niya ang paghi nga. Hiyang-hiya siya sa kaharap. Ang kinatatakutan lang niya, oras na magsumbong ito. “Hindi ka halatang bakla, Kuya.” Napalunok siya. “Jared, isang pagkakamali ang lahat ng iyon. Hindi ko sinasadya.” Napakagat-labi siya. “Sorry.

Akala ko si…” Huminga siya nang malalim. “Pakiusap, huwag mo nam an akong ilagay sa alanganing sitwa syon. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo.” Desperado na talaga siya. Kai langang makumbinse niya itong huw ag magsumbong. Walang sagot mula kay Jared. Nakatingin lang ito sa kan ya. Handa siyang lumuhod para lang itikom ng binatilyo ang bibig nito. Ayaw niyang malagay sa alanganin. Kahihiyan niya at ng pinsan ang nakataya! Baka i-disown siya ni

  video

Leon! “Jared…” “Kahit na ano?” “Oo… bibigyan kita ng pera kung gusto mo.” “Mamaya…” Iyon la

ng ang sinabi ng binatilyo at tumayo na ito. Naiwan siyang blangko ang pag-iisip. Kinabahan tuloy siyang la lo. Ano ngayon ang gagawin niya or as na umuwi ito at magsumbong sa pamilya? Magulo ang kanyang isipa n! “Good morning!” Nagulat siya sa bumating iyon sa kanya. Si Bart iyo n na naka-boxer shorts at walang pa ng-itaas na damit. Nakangiti ito. No on niya nabistayan nang husto ang katawan ng lalaki. Ang macho pala nito. Nanuyo na naman tuloy
ang lalamunan niya. “Hello, Bart.” “Ang aga yatang lukot iyang mukha mo?” Marahan siyang napai

ling. “Wa-wala… okay lang ako.” Pi nilit niyang ngumiti. Tumango ito. “Doon tayo sa komedor.” Tumayo siya at sinabayan ang lalaki. Niling on siya nito at inakbayan. Kinabig pa ang mukha niya palapit dito. At hindi na siya nasorpresa nang siilin nito ng halik. Magulo man ang kan yang isipan sa problema niya kay Ja red, tinugon niya ang halik ni Bart. “Na-miss ka nito…” Nasa harapan na nito ang kanyang kamay. Matigas na ang ari nito. Tuluyan na ni

  video

yang ipinasok ang kamay sa boxer ni Bart. Wala itong suot na briefs. Naupo siya sa silya sa gawing

mesa at hinila itong palapit sa kanya. Marahan niyang ibinaba ang boxer ng lalaki. Sa pagkakataong iyon, nab istayan niya ang armas ni Bart. Gum uhit ang ngiti sa kanyang mga labi. Pansamantalang nawala ang proble ma sa kanyang isipan. Inilapit niya ang mukha roon at masuyong dinila an ang butas ng ulo. Napaungol si Bart. Hindi na rin siya nagsayang pa ng panahon. Isinubo na niya ang ar mas ng lalaki. Muntikan na siyang mabulunan nang isagad nito sa lalamunan niya ang ari. Ito na rin ang kusang nag-atras-abante sa bun ganga niya. “Ang sarap ng bibig mo, Jokowi… ang init!” Alangan namang magkomento pa siya gay

ong punung-puno ang kanyang bib ig. Pero nakaramdam siya nang dis maya nang labasan na ito. Walang abiso. Huli na nga niyang napansin ang paglobo ng ulo ng armas ni Bart Ganunpaman, wala siyang sinayang sa katas na idiniposito ng lalaki sa lalamunan niya. ‘Ang sarap niyon… “Kakabitin ka naman… kaagad mo ng pinakawalan.” “Hindi ko nakon trol… pasensiya na.” “Paano iyan, bitin ako.” “Mamayang gabi ka na lang bumawi uli. Dito ka rin naman matutulog, e.” “Dito ba uli?”

  video

“Oo…” “Basta mamayang gabi, ha?” “Promise…” “Okay.” Nagtulong sila sa paghahanda ng kanila

ng almusal. Kumakain na sila nang dumating doon si Leon. Nakigulo ito sa kanila sa pagkain. Hindi pa man sila tapos kumain, ni-remind ng pins an si Bart ukol sa lakad ng mga ito. “Isama kaya natin si Jokowi?” “Sira naman ang motor mo. Mas mainam na dumito na lang muna siya para makapagpahinga nang mahaba-haba. Mamayang gabi, siguradong mapu puyat ang taong iyon.” “Sanay nam an ako sa puyatan.” “Alam ko, pero wala kasing extrang motor. Dumito ka na lang.” “Okay… lumi pat ka na lang mamaya sa bahay para kumain ng tanghalian. Sigurado kasing hapon na kaming maka

kauwi ni Bart. O `di kaya ay mag-ik ot kayo ni Jared. Gala ang lokong iy on. Kung saan-saang lugar nakara ting.” Hayon at pagkatapos kumain, umalis na ang magkaibigan. Naroon lamang siya sa bahay. Minabuti ni yang manood na lang ng palabas sa telebisyon. Subalit sa kabila niyon, naroon pa rin ang pangamba sa kanyang isipan. “Kain na raw tayo…” “Saan?” Gulilat talaga siya sa presensiyang iyon ng binatilyo

  video

Bagong ligo ito at ang bangu-bango. Hindi talaga siya makapaniwalang may namagitan sa kanila ka

gabi. Nanatili ang pagiging cute nito sa paningin niya. Saka guwapo nam an talaga ito. “Sa bahay… pinasusun do ka ni Ate Janice.” “Dito na lang ako kakain, Jared. May pagkain pa namang natira sa niluto namin kani na ni Bart.” Parang hindi pa siya han da na harapin ang pamilya ng binatil yo. Baka kasi isinumbong na siya ni to. Oras na magkagulo, wala pa na man doon si Leon. “Sige, sasabihin ko na lang kay Ate Janice ang ginawa mo kagabi.” Bigla ang kanyang tayo. “Sige na, sasama na ako.
Hawak siya sa leeg ng binatilyo. Iyon ang katotohanan. Tumalikod na ito. Walang kaimik-imik. Tahi

mik na lang din siyang sumunod.Pag dating sa bahay ng mga ito, tanging sila na lamang ang hinihintay. Sa lik uran ng bahay, may mga taong abala sa paghahanda ng mga lulutuin para kinagabihan. “Pagkatapos kumain, Jokowi, magpahinga ka. Kasi mama yang gabi, naku, siguradong hindi ka nila patutulugin.” Si Janice iyon. “Iy on nga ang gagawin ko.” “`Ma, `Pa, may sasabihin pala ako sa inyo.” Bigla siyang napatingin kay Jared. Kinabahan siya. “Ano iyon?” “Mamaya na lang pala, `Pa.” “Ikaw

  video

ang bahala.” “Ang dami mong pautot.” Sambot naman ng dalagitang katabi nito ng upuan. Medyo na

kahinga naman ng maluwag si Joko wi. Ilalagay talaga siya ni Jared sa alanganin. Kailangang magkausap sila nang maayos. Hindi niya nagust uhan ang sitwasyong kinalalagyan sa mga sandaling iyon. Para siyang hindi maihing pusa! “Samahan mo ako sa kabilang bahay.” “Sige…” Si Jokowi na mismo ang nagyaya sa bi natilyo pagkatapos nilang kumain. Tahimik sila habang pabalik kina Bart. Pagdating sa bahay, kinuha niya ang pitaka. Iniabot niya ang isang lib okay Jared. “Bakit?” “Para kalimutan na natin ang nangya

ri kagabi. Hindi ko talaga ginusto iy on. Lasing lamang ako. Ang akala ko talaga ay ikaw si Bart.” “May nangyari rin sa inyo?” Napalunok siya. “Wa-wala.” “`Yung totoo?” “W ala nga.” “Isusumbong talaga kita mamaya….” Nanigas ang katawan ni Jokowi. “Jared naman, pakiusap.” Inilabas niyang muli ang pitaka. Ku muha pa ng isang libo. “Heto dag dag.” “Tsupain mo akong muli.” “Ano?” “Sabi ko, tsupain mo akong muli.” “Ayoko…” “Sige, oras

video

na hindi ka sumunod sa gusto ko, magsusumbong ako.” “Ano iyan, takutan?” “Ang dami mo namang

satsat! Ano, gusto mo ba o hindi? Hindi naman kita pipilitin. Iyon nga lang, alam mo na ang mangyayari.” “`Pag sinunod ko ba ang gusto mo, hindi na ako dapat na kabahan?” “Basta sundin mo lang ang gusto ko.” Gipit siya. Hindi akalain ni Jo kowi na tuso si Jared. Pero sino ba ang dapat na sisihin? Isinigaw ng isipan niya ang beer! Dahil sa beer, nalasing siya at nakagawa ng hakbang na hindi niya inaasahan! “Ang pintuan…” “Walang makakapa sok na iba…” Dumako ang kamay niya sa harapan ng binatilyo. Gayon na lamang ang kanyang pag

kagulat nang makapa niyang matig as na ang armas nito. Napatingin si ya rito. Wala siyang mabasa sa muk ha ni Jared. Binuksan niya ang zipp er ng shorts nito at ibinaba na niya iyon. Itim ang suot nitong panloob at bakat na bakat ang kargada. Ibinaba na rin niya ang briefs ng lalaki. Umi gkas ang matikas nitong kargada! Ang laki niyon para sa edad nito. “Is ubo mo na…” Kagyat naman siyang tumalima. Ito ang unang menor de edad na natikman niya! Ang tipo ni Jared ay protektado ng batas.

  video

Tila alam ng binatilyo ang karapatan nito. Kaya hayon, sunud-sunuran siya sa gusto nitong mangyari.

Napaduwal siya nang isagad nito an g ari sa kanyang lalamunan. Sunud -sunod ang paghinga niya nang mala lim. Nakaupo siya sa sofa at binaba yo nito sa bunganga. Huli na niyang napansin na wala na itong pang-itaas na damit. “Tayo ka…” “Maghubad ka.” “Bakit?” “Kakantutin kita.” “A no?” “`Di gusto ng mga bading na kinakantot sila?” “Hindi ako nagpa pakantot.” Ngumisi si Jared. “Gusto nga kitang kantutin.” “Hindi nga pu puwede, Jared…” “Mamili ka, papayag ka o isusumbong kita sa parents ko?” “Pamba-blackmail na iyan.” “Kasalanan mo naman ito, a?” Napipi na talaga siya. Sanay siyang siya ang kumakantot! Min

san man, wala pang nakatira sa kan ya, kahit na may ilan nang gustong iparanas iyon sa kanya. At wala sa hilatsa ng binatilyo ang nagbibiro! “Huwag na lang iyon, Jared.” “Gus to nga kitang kantutin.” Wala talaga siyang magagawa. Napatingin siya sa armas nito. Hindi iyon biro! Bibi yakin talaga siya niyon. At ang dam ulag na si Jared, handang-handa na pala! May dala itong condom at oil na pampadulas. Nakasuksok iyon sa bulsa ng shorts nito. Tumayo siya at ibinaba na ang kanyang shorts kasama na ang brieds niya. Tapos pinatalikod siya ni Jared. Pinayuko siyang

  video

paharap sa sofa. Tapos naramdaman niya ang kamay nito sa kanyang behind. Bahagya pa nga siyang

napaigtad. Itinutok nito ang ari sa butas niya. Masakit kaya pinaa tras na muna niya ito at hinanda ang ba hagi niyang iyon. Nilaro na muna ng kanyang mga daliri ang kanyang bu tas. Tapos hinawakan niya ang kar gada ni Jared at itinutok doon. ‘Dah an-dahanin mo lang…” Napapakag at-labi si Jokowi nang nakapasok na ang ulo ng armas nito. Gusto niyang sumigaw dahil sa sakit na nararam daman. Sa panig naman ng mga nak antot niya, sigurado siyang hindi nasaktan ang mga ito dahil na rin sa preparasyong kanyang ginaga wa. Kaya nag-e-enjoy halos ang mga lalaking kanyang nakantot. Hayon at nakasalpak na ang kahaba

an ni Jared sa behind niya. Punung- puno talaga siya. At marahan na iton g umulos. Pero gayon na lamang ang kanyang gulilas nang dumako ang kamay nito sa kanyang balikat. Haw ak ng lalaki ang condom! Hindi iyon isinuot! “Ang sarap pala ng ganito. Ang sikip mo, Kuya!” Tinanggal ni to ang kamay sa balikat niya at iniha wak iyon sa kanyang pang-upo. Da lawang kamay nito ay nasa magkabilang bahagi na ng kanyang mga pigi niya habang labas-masok ito sa kanya. Walang habas

  video

ang kilos na iyon ni Jared. Wala siyang sarap na maramdaman! “Ang sarap mong kantutin! Ang

sarap!” Hindi niya masabi kung nag dederliryo ito. Ang gusto lang niya ng mangyari ay matapos na ang paru sang iyon sa kanya ng binatilyo. Na manhid na ang buong katawan niya. Sige lamang nang sige si Jared sa pagkantot sa kanya. Ang tagal! Pina parusahan talaga siya. Sisiguraduhin ni Jokowi na iyon ang una`t huling makakantot siya! Hindi na niya haha yaang mangyari pa iyon. Dahil lama ng sa isang pagkakamali, naisahan siya ng 16 years old teener! “Heto na ako…” Idiniin nitong mabuti ang kargada sa butas niya. Hapung-hapon naman ang pakiramdam ni Jokowi. Ilang sandali pa ang na

  video

gdaan nang hinugot nito ang ari sa kanyang behind. Tapos hinawakan siya sa kamay at pumasok sila ng banyo! Oras na para maglinis sila ng katawan! Hinding-hindi niya makakalimutan ang araw na iyon!         -   END   -

TAXI DRIVER
MALAKAS ang ulan kaya nagde sisyon si Boom na mag-OT na lama ng. Kaysa naman maghintay siya sa labas sa pagtila ng ulan. Magsasaya ng lamang siya ng kanyang mga or as. Alas nuwebe nang mapansin ni yang tumila na ang ulan kaya nagde sisyon na siyang umuwi na. Para de retso na ang kanyang biyahe, mina buti niyang mag-taxi na lamang. Ila ng taxi ang napara niya, pero tinanggihan siya. Ang dahilan, posibleng baha sa kanilang lugar. Ayaw na niyang makipagtalo sa mga nagmamarunong na taxi drivers. Walang dudang hindi pa nakarating

ang mga iyon sa kanilang lugar. Hin di naman bahain ang sa kanila. Sa pagkakatanda niya, huling bumasa sa kanila noong binanatan ni Ondoy ang Metro Manila. Since then, hindi na naulit muli. Pero sinuwerte nama n siya sa isang taxi. Hindi siya tinan ggihan. Dapat sa panlikurang upuan siya pupuwesto, pero nang mapan sing may itsura ang driver, kagyat siyang nagdesisyon sa tabi na nito maupo sa harapan. Pag-usad ng sasakyan, palihim niya itong mina

video

sdan. Halos kasing-edad lang niya at guwapo talaga! Kailangan niyang gumawa ng hakbang para ma

kilala ito. Minsanan lang siyang mak asakay sa taxi na guwapo ang nasa manibela. Dalawa sa mga iyon ay mga kaibigan na niya. Tapos `yung isa, naka-score na siya! “Magkano ang boundary nito, Kuya?” “P1,500 “Kumikita ka pa?” “Oo naman, Sir.” “Hindi naman kinakapos?” “Minsan, pero magaling mag-budget si Misis. “May asawa ka na?” “Dalawa na an g anak, Sir.” “Ang bata mo pa.” “27 na ako, Sir.” “Hindi nga? Para ka lang 22.” “Marami na nga ang nagsabi niyan sa akin, Sir.” “Sayang naman at hindi ka na pala binata.” ‘Bakit naman sayang, Sir?”

“Bakit ba ganoon? Ang lahat ng gu wapong nakikilala ko ay taken na?” Hindi pa man niya sinasabi rito ang tunay niyang pagkatao, walang dud ang natukoy na nitong nabibilang si ya sa 3rd sex. Pero siya naman ang tipong hindi halata. “Paano na lang ang kagaya kong discreet? Nasaan ang hustisya?” “Bading ka talaga, Sir?” “Hindi ako bading… ang bad ing, nagmi-make-up.” “Ahhh…” “Masarap pa namang may kayakap `pag ganitong malamig ang pan

  video

ahon.” Inumpisahan na niya ang sexual ennuendo niya sa kaharap. “Kuya, puwede ka bang makatabi

ngayong gabi? Nag-iisa lang naman ako sa aking inuupahan.” “Huwag ka namang magbiro ng ganyan, Sir.” Nakangiti nitong sambot. “Mamaya `y kagatin ko iyan… ikaw rin.” Nak akita siya ng pag-asa. “Seryoso ako, Kuya, kahit na ngayong gabi lang. Kailangan ko talaga ng kayakap.” At nangahas na siyang ipatong ang kam ay sa binti nito. “Sige na, Kuya, sagot ko na ang kalati ng iyong boundary. Okay lang ba?” Walang sa got mula rito, pero hindi pa rin siya nawawalan ng pag-asa. Nanatili sa binti nito ang kanyang kamay

at nagsimula nang humimas doon. Gusto nga sana niyang damhin ang harapan nito, pero hindi na siya na ngahas nang husto. “Deretso lang, Kuya,” naroon na sila sa kanilang eskinita. “Malapit na tayo.” Natuon ang pansin niya sa metro. Hinanda na niya ang isang libong pera. “Ano, Kuya, heto na, o?” Ipinakita ang ha wak na pera. “Sa iyo na ang sukli.” “Seryoso ka talaga, Sir?” “Oo nga… diyan na tayo sa tabi ng traysikel.” Itinabi na nito ang taxi sa tapat mismo ng kanyang tinitirhan. Sa u

  video

nang pinto siya nangungupahan. Solo lamang niya iyon. Limang pintuan na paupahan. Siya lang ang

nagsosolo. Ang mga kapitbahay ni ya, may mga pamilya na. “Payag ka, Kuya?” “Sige, para hindi na ako bu miyahe pa.” Ikinatuwa talaga ni Bo om ang narinig. Sinabayan na siya ng driver sa pagbaba. Medyo umaa mbon na naman kaya nagmamadali sila sa pagtungo sa kanyang inuupa han. Pagkapasok nila, noon siya na ngahas na tanungin ukol sa pangalan nito. Sa maliwanag, nabistayan niya nang husto ang mukha ng lalaki. Talagang guwapo ito! Boyish ang dating. “Alvin, Sir.” “Ako naman si Boom. Iyon na lang ang

itawag mo sa akin.” “Mag-isa ka la ng talaga rito, Boom?” “Oo… kaya kung ma-bore ka sa inyo ng Sabado at Linggo, puwede kang pumunta rito. Tagay tayo.” Walang sagot si Alvin. Niyaya na niya ito tungo sa kanyang kuwarto. Sumunod naman ang lalaki. Tapos niyon, inutusan niya itong maghubad na. Tutok na tutok ang paningin niya rito habang naghuhubad ang lalaki. Pagkatanggal ng suot nitong pang-itaas, napansin kaagad niya ang dibdib at

  video

tiyan ni Alvin. May abs! Angat ang dibdib. Maliwanag kung ganoon na nagbubuhat ito sa gym! Isi

nunod nitong hinubad ang pantalong maong. Itim ang suot nitong briefs. Luma na. “Puwedeng makiligo mu na, Boom? Nakakahiya naman sa iyo. Baka may amoy ako sa kataw an, e. Kaninang umaga pa ako nag mamaneho.” Kumuha siya ng tuw alya at ibinigay rito. Tapos sinama han niya si Alvin sa gawing banyo. Naroon lamang siya sa sala at hinintay ang paglabas nito. Nakatapis na ito ng tuwalya nang lumabas at hawak na ang hinubad na briefs. Naligo ang lalaki. Kakatwa, pero gumuwapo pa itong lalo sa pani

ngin niya. Boyish looking talaga ito. Wala sa edad nito ang mukha. Hina wakan niya ito sa kamay at niyakap. Niyakap din siya ni Alvin. At nada ma niyang matigas na ang armas ni to. Hindi na siya nakapagtimpi. Dum ako sa harapan nito ang kamay niya. Talagang matigas na ang ang nasasa lat niyang armas ng lalaki. Naupo na siya sa sala at hinila mula rito ang nakatapis na tuwalya. Umigkas ang kargada ni Alvin. “Ang laki naman nito…” “Regular lang iyan, Sir.” “Jumbo ito… hindi ito regular.” “Sa pagkakaalam ko, Sir, regular si

  video

ze lang iyan.” Hinawakan niya ang ari ni Alvin. Sobrang tigas niyon at init. Pinagpala talaga ito. Tap

os paano pa ng kainosentehang sasa bihing regular size lamang ang arm as. Hindi na rin niya napigilan ang sarili, isinubo niya ang tarugo ng gu wapong taxi driver. Sinubukan niya ng i-deepthroat. Hindi niya kinaya! Iyon na ang pinakamalaking armas na kanyang nasubukan. Kumpirma do iyon. Dinala niya si Alvin sa kuw arto. Pinahiga ito sa kama. Tapos si ya naman ang nagtanggal ng mga saplot sa katawan. Tapos sinamahan niya ito sa kama. Hinalikan niya ito sa labi. At palaban ang lala ki. Talagang nakipaglaplapan ito sa kanya. “Nakakatakam ka, Alvin.” Walang sagot ang lalaki nang

sinimulan na niya itong romansahin. Ungol lamang ito nang ungol nang dumako ang labi niya sa magkabila nitong dibdib. Ang sarap paglaruan ng mga utong ng lalaki dahil protru de ang mga iyon. Parang sa utong ng babae. Tapos bumaba pa siya hangg ang sa tarugo nito na meron nang precum. Hindi siya magkamayaw sa pagsubo niyon. Para siyang nahahay ok sa sobrang kalibugan. Siguro da hil sa katotohanang iyon ang pinaka malaking armas na kanyang natikman simula nang malaman niyang isa siyang kalahi ni Eba. Niluba

  video

yan muna niya ang ari nito at dumako ang pansin niya sa behind ni Alvin.  Gustung-gusto niya ang

mag-rim! Pinaka-fetish niya iyon. Mismong ang lalaki na ang nagtaas ng mga paa para hindi siya mahira pan. Ang ungol nito ay nakakaeng ganyo at nagpapatunay na nagustu han ang kanyang ginagawa. Himod kung himod ang ginawa niya sa beh ind ni Alvin. Talagang nagsawa ang kanyang dila sa butas nito. Basang- basa na ang bahaging iyon ng guwa pong driver kaya nangahas na siyang salpakan iyon ng isang daliri. Lalo pang lumakas ang ungol nito Nagustuhan ang kanyang ginagawa. Pinag-igihan niya iyon. Habang pinapaligaya si Alvin, sinasalsal naman niya ang matigas na ring taru

go. Nonstop sa paglalabas-masok an g kanyang mga daliri sa butas nito. Nagsimula lamang iyon sa isa hang gang sa naging apat. Dumako ang li bre niyang kamay sa ari ni Alvin na nanatiling matigas. Sinalsal niya iyo n habang nilalaro niya ang butas nito Ang mga ungol nito, nakakaenggan yo. Para siyang inuutusan na huwag niyang tigilan. Itinaas niya ang kata wan at minasdan si Alvin. Nakapikit ang mga mata. Nanatiling nakataas ang mga paa nito sa ere. Tuloy pa rin siya sa pagsalsal sa ari nito.

  video

Kakaiba na rin ang kulo ng kanyang dugo. Hindi na matatawaran ang libog na kanyang nararamdam

an sa mga sandaling iyon. Itinutokk niya ang ari sa butas ni Alvin haba ng hindi pa rin niya binibitiwan ang matigas nitong kargada. At unti-un ting pumasok ang armas niya sa be hind ng lalaki. Halos manginig siya sa sarap! Ang kanyang kasiping nam an, nanatiling nakapikit ang mga ma ta. Dumako pa nga ang mga kamay nito sa kanyang behind, pulling him closer! Yumuko siya at inangkin ang labi ni Alvin. Nagduwelo ang kanilang mga dila habang nagsisimula na siyang maglabas-masok dito. Tapos yumapos na rin ito sa kanya. Ungol ito nang ungol. Parang nasisiraan ng bait na hindi niya ma

wari. Pinag-igi niya ang pagkantot dito. Nilaliman pa niyang lalo. Hindi ito ang unang taxi driver na nagpaka ntot sa kanya! At kumbinsido siyang hindi rin ito ang huli. Pero hindi kes yo nagpatira sa kanya ay bading na ito at ang iba pa! “Idiin mo pa…shit, masarap pala ang makantot. Kaya pa la maraming bakla ang gustong kina kantot.” Litanya ni Alvin/ Narinig niya iyon, pero hindi siya nagkomen to. Nakatuon ang pansin niya sa pagpapaligaya rito. Kung nasisiyahan ito sa kanyang ginagawa, gano

  video

on din naman siya. Ang mahalaga, pareho silang masaya! Steady lamang sila sa posisyong iyon hang

gang sa hindi na mapipigilan ni Bo om ang kanyang kalibugan. Walang pasabing pinakawalan niya ang kat as sa loob nito. Iyon ang pinakagus to niya `pag kumakantot. Idinidipo sito sa loob ng kinakantot ang kalibu gan niya. Pagkasaid ng kanyang kat as, pinagtuunan naman niya ng pan sin ang ari ni Alvin. Hindi man lang iyon lumambot. Sinasabunutan na siya ng lalaki. Kumakadyot na paitaas. Bago pa man nito marating ang rurok ng kaligayahan, niluba yan niya ang tarugo nito at dumagan dito. Hinalikan ito sa labi. “Ako naman ang kantutin mo, Alvin.”

Hinawakan niya ang ari nito at itinu tok sa kanyang butas. Malaki man iy on, handa siyang tanggapon iyon sa kanyang kaloob-looban. Malaking hamon sa kanya ang laki ng tarugo ng guwapong driver. Huminga siya nang malalim nang idiin iyon ni Al vin sa butas niya. Naramdaman niya ang pagsumiksik ng ulo niyon sa ka nyang behind. Kumilos na rin ang kanyang pang-upo. Sinalubong iyon at napakagat-labi si Boom nang unti-unting pumasok iyon. Lalo pa siyang napasinghap nang biglain

  video

iyon ni Alvin papasok. Nangalit ang kanyang mga ipin sa inis sa lalaki, pero tumahimik na lamang

siya. Nakasalpak na sa behind niya ang kahabaan nito. Punung-puno ang kanyang pakiramdam, pero ex cited na siya. Gusto na niyang mara mdaman ang galing nito sa pagkan tot. “Ang init ng loob mo, Boom… parang sa babae lang.” “Kantutin mo na ako…” Marahan itong kumadyot paitaas. Napapaungol siya. Kakaiba ang hagod ng ari nito sa loob niya. Nababatak na hindi niya maipaliwa nag, pero kakaiba ang sarap. Pumai kot na rin sa kanyang katawan ang mga kamay nito. Yumukong muli si Boom at pinanggigilan ang la bi ng lalaki. Hindi naman siya nito binigo. Pinatunayan din sa kanya ang galing nito sa paghalik. Sa

tuwina, habol niya ang paghinga. At tuluyan na ring nakapag-adjust ang butas niya sa tarugo nito. Binago ni Alvin ang kanilang posisyon. Hinila siya nito sa paanan ng kama. Pinatu wad siya. Tapos nasa baba naman ito Muling ipinasok sa butas niya ang ta rugo. Napasinghap si Boom. Pakiwa ri niya, muling kumipot ang kanyan g behind. Ang mga sumunod na san dali, binarurot na siya ng lalaki. Wa lang habas ang paghugot-baon ng tarugo nito. Alam ni Alvin kung paano iyon gamitin; kung paano lumpuhin ang katinuan niya sa sara

  video

p sa galing nitong kumantot. “Hayop ka, Alvin, ganito ka pala kagaling kumantot… ang sarap! Kahit

na araw-araw mo akong kantutin, hindi kita tatanggihan.” Siguro nga nagdedeliryo na sa sarap si Boom da hil kung anu-ano na ang mga lumala bas sa kanyang bibig. Subalit pinani nindigan niya iyon! Walang puwede ng sumisi sa kanya. Talagang best fu ck niya si Alvin! Muli nitong binago ang kanilang posisyon. Pinahiga siya nitong patagilid. Tapos pumuwesto ito sa likuran niya. Itinaas ang isa niyang binti at muli siyang pinasok. Kakaiba ang position na iyon. Lalo pang nadagdagan ang kanyang libog. Damang-dama na naman niya ang paglabas-masok ng ari

ni Alvin sa kanyang butas. Hangarin siya sa tibay ng resistensiya nito. Ka kaiba. Ang iba siguro sumuko, pero ang lalaki, hindi niya nakitaan ng pa nghihina. Kakatwa namang mati bay rin ang resistensiya niya. Kahit na ni labasan na siya kanina, nanati ling matigas ang kanyang kargada. Inab ot niya ang kamay ni Alvin at pinasa lsal ang tarugo niya na ginawa naman nito nang walang alinlangan. Gusto nang panawan ni Boom ng

  video

ulirat sa kakaibang sarap. Nagtagpo ng ritmo ng pagkantot nito sa kanya at maging ang pagsalsal sa

kanyang kargada. Mula sa pagkakata gilid nila ng puwesto, itinulak siya nitong padapa sa kama na hindi nata nggal ang ari. Tuloy ito sa pagkantot sa kanya, pero kapansin-pansin na madiin na ang kilos nito at mabilis. Natukoy niyang malapit na itong la basan. Gusto niyang tikman ang kata s nito, pero napagkuro niyang mas mainam iyon sa kanyang kaloob-lo oban. “Sige pa, Alvin, ibigay mo pa …” Bigla nitong kinagat ang kanya ng batok at tumigil ito sa pagbayo. Noon natukoy ni Boom na nilabasan na ito. Hindi hinugot sa kany ang butas ang ari. Sunud-sunod ang pagbuga niya ng hangin. Masaya siya. Walang dudang ganoondin

ang lalaki. “Boom…” “Hmmm.” “Nag-enjoy ka ba?” “Ang sarap niy on… grabe…” Naramdaman niya ang pagkatanggal ng ari sa kanyang behind. Naging hudyat iyon para tu mihaya siya ng higa. Tapos ibinag sak naman ni Alvin ang katawan sa tabi niya. Sabay silang kumilos at tumagilid ng higa paharap sa isa`t isa. “Salamat, Alvin.” “Ikaw ang una kong karanasan sa lalaki, Boom. Ayokong tawaging bading ka. Hindi ka naman kasi halata. Hindi ko akalain na ganoon pala kasarap iyon.” Napangiti siya. “Kung gusto

  video

mo, puwede ka namang pumunta rito. Iyon nga lang, sa gabi, `pag weekdays.” “Try kong dumaan di

to.” Napangiti rin ito. “Pero ang sar ap palang makantot, `no? Nag-e-en joy ako sa pagkantot mo sa akin ka nina.” “Mahaba pa naman ang gabi. Kahit na ilang beses pa tayong mag kantutan.” “Oo nga… wala na akong planong bumiyahe pa ngayong gabi. “Pero pahinga na muna tayo.” “Sige … medyo pagod din ako. Pinagsama ng pagod sa pagmamaneho at pagkantot ko sa iyo.” Dinampian siya ng halik sa labi. “Ang sarap mo ring kahalikan.” Sabay na silang nagpikit. Idinuduyan na si Boom. Nagising siya nang gisingin ni Al

vin. Sinabi nitong alaskuwatro na. Tapos sinabing bago kumalat ang liwanag aalis na ito. Naging hudyat iyon para muling maglapat ang ka nilang mga labi. Tapos dumagan ito sa kanya. Naramdaman niyang mati gas na ang armas ng lalaki. Handa nang lumaban. Sa ilang sandali nam an, tumigas na rin ang sandata niya. Handa na rin sa maitnding bakbakan Bakbakang walang harang! Hindi hirap ang kanilang daranasin, kundi walang kahulilip na sarap! Sa

  video

umagang iyon, kinantot siyang muli ni Alvin. Muli niyang nalasan ang galing nito. Pero hindi kagaya

kagabi na walang pagmamadali. Sa sandaling iyon, diyes minutos lang itong naglabas-masok sa kanya nang isubo nito sa bunganga niya ang ari at pinakawalan ang katas. Ito na rin ang kusang tumuwad at hinintay ang kanyang pagkantot dito. Sa pagkaka taong iyon, muli niyang ipinaranas dito ang galing ng kinakantot! Kap wa lukob ng kanilang mga ungol ang kanyang silid. Sa pangalawang pagkakataon, idiniposito ni Boom sa loob nito ang kanyang masaganang katas!      -   END   -


 video