Wednesday, August 24, 2016

LIBOG LANG SIRLIBOG LANG SIRBuong araw akong nasa SM Clark ng araw na iyon – window shopping lang, at wala akong

intensiyon mamili ng kung anu-a no. Maliit lang naman ang mall kaya wala pang isang oras ay ba got na bagot ako. Para iwas bag ot – cinema-hopping, hanggang last full show. Kahit hindi ako inte rested sa isang movie,mapalipas lang ang oras, pinatulan ko. Mag hahating-gabi na nang lumabas ako sa mall. Wala akong ibang dala kungdi isang maliit na plasti c na may lamang isang t-shirt na binili ko sa department store. Hindi ko na napansin kung may jeepney na papuntang Dau sa

terminal ng SM. Wala pa rin kasi ako sa mood na umuwi. Alam mo iyong feeling na “something good ’s about to come my way” na feel ing? For some reason, dama ko iyon. Mabagal kong nilakad ang daan patungo sa McArthur Hi- way. May nadaanan akong mga kabataang lalaking nakatambay na paisa-isa sa dilim. Sa isang tingin lang, alam nang hindi sila basta nakatambay lang. Masya do silang bihis na bihis para lang tumambay sa park sa ganitong oras ng gabi, at kung pupu

video

nta naman sila ng pangkaraniwang birthday party ay baka masyado na silang late… kapag

video

nagso-solitaryong mga ganito, isip ko lang naman at hindi ko nilalahat, hindi mga kaibigan

ang mga hinihintay ng mga ito, kundi parokyanong aalukin nila ng katawan nila.Not that I am ag ainst anybody who are fond of c allboys, pero all I say is that I am not a fan. Hindi naman ako mag papakaipokrito o magmamalinis at magsasabing wala akong exp erience sa callboys. Accidental nga lang ang sa akin at medyo inosente pa ako noon at walang kaalam-alam sa ganitong kalaka ran… iyong tipong di mo alam na callboy sila and they’re masquerading as an interested party, iyon pala, nagpapabayad sila

once everything is said and done Sa mga ganoon kasing situations wala ka nang magagawa kungdi magbayad dahil naging isa kang malaking ignoranteng puno ng ka libugan. Besides, checking out th ese guys, masyado pang bata an g ilan sa kanila… patpatin pa ang mga katawan. May ilan pa ngang kahit na ano’ng kapal ng founda tion sa mukha’y hindi maitago an g pimple problem. Hindi ko alam kung maaawa ako sa mga ito o maiinis. Ito pa naman iyong mga uri ng mga callboys na mapilit hindi mo puwedeng tingnan

video

ng mata sa mata dahil kapag nahuli ka nilang nakatingin sa kanila, hindi ka na nila titigilan

video

ng kakaalok sa iyo ng kanilang katawan kahit buo na ang loob mong hindi mo gusto. Nilam

pasan ko ang mga kabataang iyo n at di ko pinansin ang mga pasi pol-sipol nila na tila nagme-mati ng-call. Sa kalagitnaan ng parke, sa may bandang nasisinagan ng liwanag, may napansin akong lal aking nagyoyosi na kuntodo-pus tura din. Isa na naman sa mga kabataang nagbibenta ng laman. Ang kaibahan, kapag ganitong n agpapakita sa liwanag, alam nila ng may hitsura sila. Kumpiyansa sa sarili, kumbaga. Itong mga ga nito ang talagang ibinabandera ang sarili upang sa ganoon ay makakuha agad ng parokya

no, pero ito ring mga ganito ang nagpipresyo ng mas mahalkaysa mga katulad niyang sa dilim nag lalagi.Iyon nga lang, may bad ha bit, isip ko. Hindi ko gusto ang a moy yosi, kaya kahit na siguro gusto ko pa ang mukha niya, at ma-type-an ko siya, baka umuro ng naman ako sa amoy ng hinin ga niya. Ilang metro bago ko ma daanan ang kinatatayuan niya’y inurirat ko ang hitsura nito. May karapatan nga naman siyang tumambay sa liwanag. Mestisuhin at maganda ang kaha. Naramdaman niya ang pagdating

video

ko kaya nag-angat ito ng tingin. Nang makitang nakatingin ako’y ngumiti ito. Shet, nakakalib

  video

og ang hitsura!  Inatake ako ng hiya.  Nag-iwas ako ng tingin. “Pssst. Tol. Atin cang cayabe

(Mayroon kang kasama)?”tanong nito sa wikang Kapampangan, pa bulong, at alam kong patungkol i yon sa akin. Nagpanggap akong di ko siya naintindihan in an effor t to ignore him at patuloy na nila mpasan ang kinatatayuan niya. Muli ko siyang narinig, “Tol… atin cang cayabe?” pero patuloy pa rin ako sa paglakad at kunwari’y wala akong narinig hanggang sa medyo nakalayu-layo ako ng ilang metro. Naramdaman kong patakbo itong humabol sa aki

n . “Tol…” tawag nito sa akin hab ang humahabol sa likuran ko. Na ng maabutan ako’y pumuwesto siya sa kanang gilid ko at sinaba yan ako sa paglakad, at saka na g-Tagalog, “ala ka yatang kasam a?” “Wala,” matipid kong sagot. Naamoy ko ang pabango nitong mukhang mock perfume ng CK one.“Gusto mo bang samahan kita?” alok nito.“Sensiya na brad, hindi puwede eh” sagot ko.Bakit naman?” tanong nito.“Malayo pa ang uuwian ko,” sagot ko, bago ako nagkalakas ng loob na tumingin sa kanya. Nakangiti ito

  video

sa akin, tila sanay na ito sa gawain at hindi na ito marunong mapahiya. Ok. In all honesty an

  video

d fairness to him, guwapo talaga siya. Matangkad lang ako siguro ng isa o dalawang pulga

da sa kanya… at medyo buff ang katawan na siguradong inaalaga an niya ang sarili sa pagdi-gym. Sabagay, iyon ang puhunan niya eh… dagdag pa ng charisma ng mukha niya, sure bag na kikita si ya sa mga bading na can-afford.
At oo, kinakabahan ako at nalilib ugan at the same time sa presen ce niya. Hindi kasi siya iyong tipo ng nagpa-foundation.Natural ang kinis ng balat nito at palibhasa’y mestisuhin, litaw na litaw ang ku lay ng balat niya kahit gabi. May part ng utak ko na nagsasabi, suwerte mo at inaalok ka niyan na samahan ka. Grab the bag

na! Pero may part din ng utak ko na nagsasabi na, “Callboy… guw apo ngayon. Baka bukas, magsi si ka…” Sa totoo lang, nakakapa nigas-titi talaga ang hitsura niya at hindi ko itatangging nagwawa la ang burat ko sa pagmumukha ng iyon ng callboy na kinakausap ko. “Samahan kita, gusto mo?” pi lit nito. “Sa Capas pa ako uuwi ni to… huwag mong sabihin sa akin na sasama ka sa akin hanggang Capas?”medyo frustrated kong nasambit. “Ang layo naman, diyan na lang tayo sa otel diyan

  video

Mura lang,” diretsahan nitong suhestiyon.“Iba na lang ang alukin mo, wala akong pera,” sag

  video

ot ko na hindi pa rin tumitigil lumakad. “Sige na… malaki titi ko…” “Hindi ako interesado sa

titi mo, iba na lang ang alukin mo magsasayang ka lang ng oras ka kasunod sa akin.”“Roromansahin kita…  didilaan ko lahat ng singit mo… susubo ko ng buong-buo a ng titi mo. Kakainin ko butas mo. Kakantutin kita hanggang mahim atay ka sa sarap. Tiyak ako, hindi mo ako malilimutan… babalik-ba likan mo ako…” sales talk nito.
PUTANG INA! LIBOG! LAYUAN MO AKO! LAYUAN MO AKO! Binilisan ko na lang ang lakad… sa totoo lang, hindi para iwa

san ang lalaki… kundi para huwa g tuluyang gumuho ang natitirako pang pagtitimpi sa sarili ko. Tina talaban ako sa mga sinasabi niya at sa hitsura niyang iyon na talag ang guwapo sa salitang guwapo, kung pipiliin kong pumtol dito, su lit na. Binilisan din niya ang lakad upang makasabay ako kaya mad ali akong tumawid ng kalsada, pa tungo sa maraming mga tao na nakatumpok sa bandang 7-11. M abuti nama’t tumigil na ito sa pag sunod nang makitang desidido ako sa pagtanggi ko sa kaniya.   Sinimulan ko nang tuntunin

  video

ang daan patungo sa Dau. May isang parte ng utak ko na nagpipilit ilingon ang ulo ko. Naki

  video

ta ko ang callboy na nakatayo pa rin sa kanto at inihahatid pa ako ng kaniyang mga tanaw.

May bumubulong sa akin na bum alik at tanungin kung magkano a ng rate ng callboy at kung magpa pa-bottom ba ito kung saka-saka li pero talagang pinaigting ko ang kontrol.Nakarating ako ng Dauna nanghihinayang dhil talagang na tatakam ako sa callboy na iyon.
ANG SARAP KAYA! Sa ganitong mga oras, kadalasan wala ng je ep na papuntang Capas buhat sa Angeles o sa Dau kya kailangan kong pumunta sa bus terminal upang sumakay ng bus na pa-norte. Nakahanap naman ako

ng bus kaagad, pero dahil aircon ditioned, medyo mahal kaysa pa ngkaraniwang bus fare papunta sa Capas. Maraming bakante ka ya kumuha ako ng isang upuang walang katabi na nasa gitnang bahagi ng bus. Wala nang iba pa ng sumakay so hinintay ko na la ng makarating kami ng Capas ha bang tila tino-torture ako ng kalib ugan ko. Pero nagawa kong mag timpi hanggang sa makarating ako ng Capas…iyon nga lang, sa junction ko kinailangang bumaba dahil kahit ganitong oras

  video

na, sa Concepcion pa rin dumaan ang buwisit na bus. Imbes na isang ride na lang sana ako

  video

ng tricycle papasok sa amin, kailangan ko pang magtricycle muna papuntang palengke dah

il halos wala na rin jeep papunta doon. Nasa palengke kasi ang te rminal ng trike na mga papasok sa lugar namin.Usually, kapag sa sakay ako ng tricycle, pinipili kon g sa loob sumakay. Kaya ko nam an mag-backride, kaya lang dahil halos 25 minutos ang travel pap unta sa resettlement, mas kam pante ako sa loob. Kadalasan ka pag nagmamadali pa ako, nag-i-special na lang ako para madali na kaming lumarga at di na maghintay pa ng sasakay. Mata

gal din kasi maghintay ng iba pa ng sasakay lalo sa mga ganitong oras. Kailangan nga lang na bay aran mo ang tatlong sakay nito para iwas sa matagal na paghih intay.  Sa ganitong oras na hindi naman ako nagmamadali, plano kong magpatay ng oras. Napag desisyunan kong lakarin ko na lang ang isa’t sangkapat na kilo metro hanggang palengke at maghihintay ako ng kasabay sa tricycle papuntang resettleme

  video

nt… kahit ilang oras, puwede. Kung ipagkakaloob ng destiny na may makatabi akong tipo

  video

ko, why not? So, humayo ka Andoy! Lakad! “Trike?” tanong ng isang driver bilang pag-aalok

ng tricycle ride… na tinanggihan ko dahil nga plano ko nang lakar in ang distansiya patungong pale ngke.“Trike?” tanong ng isa pang tricycle driver na tinanggihan ko rin. “Trike?” medyo nairita na ako ng may ikatlong driver na humab ol pa sa paglalakad ko para mag -alok ng biyahe. Nakita na nam an niyang tinanggihan ko iyong iba e.“Manong, hindi po…” tanggi ko, may iritasyon, pero magalang pa rin. Pumasok ako sa 7-eleven para medyo magpalamig ng ulo. Pero imbes na malamig na inumin ang bilhin ay pinili kong

kumuha ng cup para sa vanilla capuccino. Matapos magbayad sa counter ay lumabas na ako bitbit sa isang kamay ang mainit na inumin. “Trike?” alok ng isa pa ng tricycle driver matapos itong pumasada papalapit sa akin.Su smaryosep. Ilang tricycle ba ang kailangan kong tanggihan para tigilan na ako ng mga ito? “Hindi po,” mahina kong sagot, pinipilit kong maging civil sa pagtanggi at huwag masyadong padala sa em osyon.  Sa pagtawid sa karugtong ng mahabang Mc Arthur hi-way, may mga tricycle driver

  video

na nagtaas ng kamay. Makikita sa mga nagtatanong nilang mga mata na nag-aalok sila ng

  video

tricycle ride.Umiling lang ako upang tumanggi at nagsimulang baybayin ang daan. Nasa ta

pat ako ng Villa de Concepcion office nang may pumasada na namang tricycle papalapit sa ak in. “Trike?” ika na naman ng dri ver nito nang makalapit sa akin.
Nakakainis man, hindi ko naman sila puwedeng lecture-an at ito ang pamamaraan nila para maka kuha ng pasahero. Tumingin ako, ngumiti, saka tumanggi sa pama magitan ng pag-iling. Lumayo ito at nagsimula ulit akong maglaka d. Makakalampas pa lang ako ng building ng Villa de Concepcion office nang isang trike na

namn ang nakita kong palapit sa akin. Kunwari’y hindi ko iyon nap ansin habang papatawid ito buh at sa kabilang daan pero iniready ko ang pag-iling ko.“Trike?” dinig ko sa medyo mababa at kontrola do nitong tinig nang makalapit sa dako ko. Lumingon ako para tum anggi… pagtangging hindi ko rin nagawa dahil napatigil ako sa pa glakad nang makita ko angdriver.
TANG INA NGA NAMAN ANG PAGKAKATAON! KE-GWAPO NG HAYOP!  O baka nalalabuan lang ang mga mata ko dahil sa antok? Hindi ako agad nak

  video

asagot.Mas lalo kong pinag-igi ang pagsusuri sa hitsura ng driver sa puting liwanag na nang

  video

gagaling sa ilaw ng poste at sa liwanag galing sa gasoline station… at napatibok ng makab

og ang puso ko dahil sa kaba ng tuluyan ko nang masuri ang muk ha niya. Bata-bata pa, sa tantiya ko’y mga early to mid twenties. Nakasuot ito ng puting t-shirt at walking shorts na khaki. May lon g-sleeved shirt ito na pabaligtad na nakasuot sa magkabilang ka may hanggang bisig pero di tulu yang nakasuot sa katawan. Naka -baseball cap, may hikaw sa kali wang taynga…at sa physical feat ures, may kakapalan ang kilay nito, bilugan ang mga mata, katamtaman lang ang tangos ng

ilong, at di-kakapalan ang pinkish nitong mga labi.Hinayupak na ba ta ito. Aba’y nakakalibog ang ha yop!  Hay naku, kanina pa ako ki nakati… ngayon pa ba ako mahi hiya? Ilang tricycle driver na ba ang tinanggihan ko ngayong ga bing ito? Bakit tila yata nawalan ako ng lakas ng loob para tang gihan ang driver na ito? Napating in ako sa sidecar. Isa ito sa mga bagong design ng tricycle sa probinsiya kung saan medyo may kababaan ang bubong at maraming opening. Bolbo (Volv

  video

o) ang tawag nila dito. Ito iyong tipo ng mga ride na ayaw na ayaw kong sinasakyan dahil sa

  video

tangkad kong 5’9”, hindi ako halos magkasya sa pagkakabaluktot ko sa loob ng ride. Tuma

tanggi ako kadalasan s ganitong mga ride dahil medyo mahaba- haba ang biyahe pauwi sa amin.
Gayunpaman, kapag bahagya akong nagpadausdos sa upuan sa loob ng ride upang makasand al, lalabas na ng tuluyan ang bat ok ko at ulunan sa likuran ng ride dahil ang likuran mismo ng ride ay malaki ang siwang, maaaring ilusot ang buo kong katawan (sa kaling magpasya akong ilusot an g sarili ko doon). Ang tanging su porta ng bubong ng passenger ride ay dalawang steel plate sa magkabilang gilid nito at ang

full support ng steel plate ng win dbreaker sa harap ng ride. Magi ging comfortable ang pag-upo ko pero may tendency na humampa s ang mukha ko sa bakal na sup port ng bubong kung saka-sakali ng biglaang magpreno ang driver sa kung anumang dahilan. So an o na?Magpaanod ba ako sa libog dahil sa guwapong driver o intind ihin ko dapat ang comfort ng sari li ko? Natigilan ako sa paghakba ng, hindi sigurado kung ano ang dapat kong maging desisyon tatanggihan ko ba o hindi? Tumingin ako sa relo.Ala una y me

  video

dia na ng madaling araw. Bumuntung-hininga na lang at tila ba nais kong iparating sa maski

  video

na kaninong nakakakita na “nagbago na ang isip ko… gusto ko nang sumakay… bakit ba?”

As if any of them cares?  “Sige,” ika ko… “sa palengke…”   Ngumi ti ang driver bago tumango. Sum akay na ako pagkatapos. Umupo ako ng payuko, at sa posisyon ko halos hindi kami magkakitaan ng driver. Kung di siya mag-e-effort yumuko upang silipin ako, hindi kami magkakapangita. Ang tangi ng tinatamaan ng anggulo ng aki ng paningin ay ang flat na tiyan ng driver pababa sa pundilyo ni to… ang shorts nito’y bahagyang nakalilis hanggang halos limang pulgada pataas buhat sa kanyang exposed na tuhod, dahil

an upang magkaroon ng siwang ang laylayan sa ilalim ng hita nito na nagpapasilip sa mabalahiboat may kaputian nitong pigi.  “Saan kayo sa palengke, ser?” tanong muli ng driver pagkasakay na pa  gkasakay ko pa lamang bago ni ya muling pinaandar ang motor niya. “Ahm… sa may bandang… iyong… ahm… sa mercury drug …” medyo may kalakasan kong sagot dahil sa ingay ng motor.
“Pa-Navy ba kayo, ser?” tanong nito.“Oo sana…” sagot ko. “Puwe de ko kayong ihatid doon ser… otsenta lang.” anito.Napatingin ako sa driver. Maluwang ang

  video

pagkakangiti nito sa akin bago nagbawi ng tingin. “Ha? Eh…” wika ko, di ko alam kung tatan

  video

ggi ba ako. Sabagay, kung mag-i-special ride ako buhat sa palengke, P75 na. Dagdag pa

ang P20 na pasahe mulajunction hanggang palengke… P95 na rin ang total. Makakatipid pa ako ng P15, kung mag-i-special ride ako “Sige…” pagpayag ko… hilaw pa sa pagde-desisyonhalatang hindi napag-isipan ng maigi. Libog kas i ang inuna eh. “Ok, ser…” masa yang sagot nito, bago tumigil upa ng makapag-u-turn at bumalik sa daraanan upang mag-shortcut ito sa Tambo. Nang maka-U-turn ay muli itong nagsalita at tumingin sa dako ko, “Ser, saglit lng

po. Ok lang po ba kung isama ko ang kaibigan ko para pagbalik ko may kasama po ako? Nag-iingat lang po. Kung okay lang sa inyo.”
Sumang-ayon naman ako sa pa mamagitan ng isang tango. Palib hasa’y medyo may kalayuan ang lugar namin at wala pang mga li ghted posts ang ilang mga daan, medyo delikado nga kaya naiintin dihan ko kung bakit kailangan niy ang magsama ng isa pang kaibigan. Sinilip ko ang kaibigan niya. Puwede ng masabing may

  video

hitsura, kaedaran niya. Mas guwapo nga lang ng ilang metro si Driver. Barkada niya siguro.

  video

Nakaputing tee shirt nga lang din ito, jersey shorts at nakatsinelas. Sumakay ito sa likod ng

driver, patalikod ang posisyon ni ya sa tagiliran ko. Nagpatuloy sa pag-andar ang tricycle.  Ngayon ko lang napansin ang mga ito rito baka dahil hindi rin ako madalas sa junction sumasakay… o baka dahil sa oras o schedule…Naisip ko, kung ganito kagu-guwapo at kalilinis  ang mga  tricycle driver, magpipiyesta ang mga bakla. Hi ndi ko mapigilan ang sarili kong bahagyang ilapit ang mukha ko at silipin ang mukha ng tricycle driver. Anhin ko mang tingnan, talagang guwapong guwapo ako sa batang ito. Napapamura

pa ako dahil hindi ko ma-contain ang sarili ko. Pero palibhasa’y tri cycle driver ito, alam kong wala akong ibang choice kungdi magt akaw at umasam sa wala. Napa pakagat-labi pa ako sa kalibugan namumuo sa utak ko.  Pasimple akong sumilip sa naka-backride. Dahil nakatalikod ito sa akin, ang puwit nito ang mismo nakatapat sa mukha ko. Sa pagkakaupo ni to, nahila ang garter ng shorts ni to kaya nakasilay ang garter ng briefs nito at kapirasong balat nito sa likod.Kaswal akong dumukwang,tiningnan ko kung ha

  video

nggang gaano ko mailalapit ang ilong ko para sa ganoon ay maamoy ko man lang ang puwi

  video

tan ng lalaking ito. OO NA! MANYAK NA KUNG MANYAK! DI KO MAKONTROL EH. Palibh

asa’y ako lang ang nasa loob ng trike at madilim ang daraanan, ka mpante akong gumawa ng kung anu-anong kagaguhan dahil sa di ko ma-control na kalibugan. Med yo yumuko ako ngayon upang sili pin naman ang pundilyo ng mism ong driver.  Parang nakita ko sa balintataw kong inabot ko ng ka may ang pundilyo niyang iyon… pakiramdam ko nga’y namumu kol ang harap niya dahil sa pag kakaupo niya… at kahit na ang katotohanan ay tela lang iyon, pinili kong isipin na naninigas nga din ang titi nito.  Lalo tuloy

akong natakam at halos hindi na nawala ang pagkakatitig ko sa pundilyo ng driver. Napapabuntu ng-hininga pa ako sa sobrang ka bastusan ng mga pumapasok sa isip ko.“Putaaaa, nakakalibog ka yong dalawaaa…” bulong ko na alam kong ako lang ang nakaka rinig pero nagdulot sa akin ng ku ng anong laya at hinahaluan ko pa ng mga pasimpleng ungol. Pa rang gago lang. Manyakis ang dating. Napapapikit pa ako nang simulang kong pigain ang bakat na bakat ko ng tarugo.“aawww fuck! KAKALIBOG TALAGA,

  video

SHEEEET!” muli kong bulong sa sarili ko. Mukha namang walang kaalam-alam ang dalawa

  video

sa ginagawa kong pangmomolestiya sa kanila sa isipan ko. Wala tuloy akong nagawa kung

di humigop na lang ng humigop ng binili kong capuccino sa 7-ele ven. Kahit na gaano kainit ang in umin ko, ni hindi ako mapaso. M ukhang mas mataas pa ang tem peratura ng katawan ko sa kape ng iniinum ko eh. Libog na libog ako sa sarili kong imahinasyon at gawain. Siguro, kung isinasagaw a ko ang mga tumatakbo sa isip ko, babad na babad na kaming lahat sa pawis at laway sa mga oras na iyon… o mas malamang na nabugbog na ako ng dalawang ‘to. ASA KA PA SA LIBOG MO, ANDOY! Nang makarati

ng kami sa bandang sementeryo, medyo nalubak kami kaya napah awak ako sa isang bakal sa mag kabilang tagiliran. Dahil sa kabig laan ng aking pagkapit, naramda man kong tumama pakalabit ang dulo ng kaliwa kong mga daliri sa tagiliran noong nakabackride na lalaki. Saglit lang iyon, hindi sina sadya… kahit sila siguro’y nabig la sa lubak kaya I’m sure, maiinti ndihan noong nakalabit ko na hi ndi ko intensyon ang makalabit siya… although I would love to… I just am not much of a risk-taker kahit na sabihin pang wa

  video

lang namamayani sa isipan ko ng mga sandaling iyon kungdi ang napakatinding kalibugan.

  video

Hindi ko na namalayan na naubos ko na ang laman ng take-away cup na binili kong cappuc

cino. Para kasi akong uhaw na u haw sa sitwasyon. Sa utak ko, na lamutak ko na ang lahat ng kala mnan ng driver at nahimod ko na ang bawat kasingit-singitan ng ka tawan ng nakaback-ride na bina tilyo. Pero ako lang ang tila nagd edeliryo sa sitwasyon habang na ririnig ko ang bahagyang kuwen tuhan nilang, in all honesty, eh hindi ko naman mawawaan.Di pa masyadong nakakalampas sa se menteryo, sa lugar na malapit-la pit sa unang posteng may ilaw, narinig ko ang driver na humihingi na naman ng paumanhin.

“Ser, ihi lang daw saglit itong kas ama ko.”SANTA BARBARA! TITI ANG INIISIP KO! TAPOS RELA TED SA TITI ANG ISYU! DIOS MIO NAMAN! Kulang na lang su mabog ang tamod ko nang mari nig ko ang dilemma ng magkaibi gan. Napatango na lang ako, “si ge, ako rin, medyo naiihi na rin.”
Hindi talaga ako naiihi. Alert pa rin naman ako sa kabila ng kali bugan. Mas madali akong maka kahingi ng saklolo o makakatak bo kung sakaling may masamang balak ang mga ito.Nag-subside ang libog ko ng ilang level

  video

dahil sa biglaang pagpapalit ng senaryo sa utak ko. Tumigil ang trike. Bumaba ako at pumu

  video

westo paharap sa bukirin na medyo malayu-layo sa trike. Kunwa’y umiihi pero hindi nagbub

ukas ng zipper. Nagre-ready lang ako kumaripas sakaling may abe rya. Bumaba rin ang na ka-back ride. Pumuwesto naman malapit sa trike, paharap din sa bukirin. Narinig ko pa ang pagtagas ng tubig buhat sa titi niya. Nakampa nte ako. Naiihi nga talaga ang na kabackride. Medyo matagal pa naman ang pag-ihi niya, parang nag-ipon ng tubig buong magha pon. Hindi ko maiwasang magta pon ng tingin sa direksyon nito. Nakatingin ito sa bukirin habang umiihi. Binawi ko agad ang

tingin ko at huminga ng malalim. UMAANGAT NA NAMAN ANG LEVEL NG LIBIDO KO! O TAD HANANG MALUPET! BAKET?
Muli akong napatingin sa direks yon nang naka-backride kanina. Nagpapagpag na ito, ready na para isilid ang uten niya. Bahag ya akong nagbaba ng tingin at pilit inaaninag sa dilim ang haw ak niyang kargada pero wala ako ng mabanaag. Napansin kong bi gla siyang tumigil sa pagpagpag pero di niya isinisilid ang titi niya. Napatingin ako sa mukha

  video

niya at nakita kong nakatanaw siya sa direksyon ko. Kinabahan ako’t nagbawi ng tingin. Na

  video

g-ayos ako kunwari at sumakay sa trike, umiiwas sa pagtingin sa direksyon niya. “Caluat mu

quen. Lagwa mu, macarine quing pasajero. (Ang tagal mo diyan. Bi lisan mo, nakakahiya sa pasahe ro.)” tawag ng driver sa kasama niya.“Sagli mu ‘tol. Balu mu nam ang maragul ku butu. (Sandali la ng ‘tol. Alam mo namang malaki ang titi ko.)” sagot nito sabay ta wa na bahagyang ikinagulat ko.
SHET! SAAN BA AKO LULUG AR NA HINDI AKO MALILIBUG AN? Sinabayan naman ng driver ang kalokohan niya, “A, wa naman… quing sobra caragul, e me asicsic queng brip mu ne?

(A, oo naman…sa sobrang laki,di mo maisiksik sa brip mo, ano?)” saka sila nagtawanan.  “E ca ca canyan… pota sumias ya ini, e ta na macalarga. (Huwag kang gan yan… baka tumigas ito, di na ta yo makaalis.)” sagot ulit ng umiihi na ngayon pa lang nakapag-ayos at humarap patungo sa tricycle. Tawanan sila ng tawanan sa biru an nila habang ako naman ay hin di na kumportable sa mga nariri nig ko. Parang gusto kong mag wala. “Aro…cabucul na naman nyan. Macarine ca tol.(Hala… pagkabukol naman niyan. Na

  video

kakahiya ka tol.)” bati nang driver sa harap ng kasama na hindi ko naman napigilang sulyap

  video

an. Nakapasok ang harap na laylayan ng puting tee-shirt nito sa garter ng ng baywang jersy

shorts nito dahilan para ma-high light ang pundya nito.TANG INA! BUKOL NA BUKOL NGA! “Mari ne cu pa naman wari… maluwat na cung alang carat. Anggang ja cul, e cu ne agagawa. (Mahihiya pa ba naman ako… antagal ko nang walang kantot.Kahit dyakol, di ko na nagagawa.)” sagot ng backrider. Pero imbes na sumak ay sa likod ng tricycle, pumosisyon ito sa gilid malapit sa entrada ng pasahero dahilan para

hindi ko makita ang dibdib niya pataas at sakto lang sa level ng paningin ko ang bukol na bukol niyang harap.FUCK! NILILIBOG BA AKO NITO? “Ang laki ng buk ol niya sir, ano?” Titig na titig ako sa bakat ng backrider na hindi ko na namalayan na nakayuko na pala ang driver at sinisilip ako.
“H-Ha?” parang wala sa sarili kong sagot. Parang umakyat ang lahat ng dugo ko sa mukha at ang init init ng pakiramdam ko sa magkahalong kalibugan at

  video

pagkapahiya. “Malaki talaga titi niyan, sir. Dambuhala. Tawag namin diyan, troso,” tila nanu

  video

nudyong sambit ng driver, nakangisi. “Gago!” sigaw ng kaibigan niya sabay tawa ng malak

as. Hindi ako makasagot agad. P ara akong nasilihan at napipi na sa pagkapahiya. Ngumuso pa an g driver sabay sabing, “Malibog iyan sir. Tingnan mo.” Sa kung a nong hipnotismo o katangahan, nilingon ko naman at nakita ko a ng ginagawa ng backrider sa gil id ng trike. FUCK! NAKAPASOK NA ANG KAMAY SA LOOB NG JERSEY NITO AT NILALAPIROT NA ANG SARILING BURAT! “Ma libe na cung malibe (malibog na kung malibog)” dinig kong sagot ng backrider, “… e cu mu

sa sasakit a pusun. (huwag lang sanang sumakit ang puson ko.)”
Para akong asong takam na tak am habang titig na titig sa ginaga wa ng backrider. Bahagya itong lumayo sa kinalalagyan, lumiyad at pilit na sinilip ang kinalalagyan ko. “Wala namang masama sa ta ong malibog, di ba sir?”nakaliyad nitong tanong sa akin.At gaya ng isang taong ginuhuan na ng lahat ng control at kahihiyan, napasa got naman ako ng wala sa ayos na, “W-Wala naman… a-ansarap nga nun eh.” ANG TINO NG SAGOT MO ANDOY!“Salatin

  video

mo man, sir. Malaki talaga ang burat niyan… hawakan mo, para makumpirma mo kung gaa

  video

no kalaki…” anang driver. DEAR TADHANA! HUWAG KANG MAGBIRO NG GANYAN. Nap

atingin ako sa mukha ng backri der. Hindi nito marahil alam kung nagpapaalam ako o naguguluha n sa sitwasyon. “Ok lang sir. Wa lang kaso sa akin. Hawak lang naman eh.” Parang bombang su mabog sa diwa ko ang mga sina bi niyang iyon! Nagtatalo ang di wa ko. Malakas ang sigaw ng ut ak ko na iangat ko na ang kamay at nang mahawakan ko na nga ang namumukol niyang harapan. Pero bago pa ako nakapagpasya ay nakarinig kami ng paparating na sasakyan – trike sigu

ro iyon o motorsiklo – kaya bago pa kami masinagan ng headlight since hindi naman kami nalalayo sa daan, umayos ng tayo ang ba ckrider at pumuwesto sa may ha rapan ng trike. Wala akong nari rinig sa kanila habang ako’y nam amawis na sa sobrang nerbiyos, kaba, at siyempre… purong pur ong libog. Pagkalampas ng sas akyan na nakumpirma naming motor, pumuwesto na naman sa gilid ko ang backrider. Nakahaltak na ang garter ng shorts

  video

nito’t brief pababa at nakabuyangyang na sa mga mata ko ang naguugat niyang tarugo. Na

  video

rinig kong tumawa ng malakas iyong driver. “’Aydamo Troso, calibi mong calibe! (Tang ina

mo Troso, Ang libog libog mo!)”
Hindi ko narinig sumagot iyong backrider. Bahagya lang siyang lumapit at saka lumiyad bago bu mulong, “Ano ser? Malaki ba?”
“Tang inang titi iyan…” di ko na pigilan manungayaw, “ang laki nga.” Hindi ko alam kung paano sumukat ng burat pero sa tingin ko talaga, sobrang laki ng naka buyangyang na burat na iyon na ilang pulgada na lang ang layo sa mukha ko.“Hawakan mo man ser. Hindi mag-aabot mga daliri mo…” susog ng driver.Awtomatikong pumulupot ang kamay

ko sa kahabaan noon, parang na libing sa hukay ang lahat ng kahi hiyan. Hayop! ang palad ko, para ng naging pulseras at ang titi nya ang pulso. Di nga nag-abot ang mga daliri ko! Dinama ko ang pa gpintig, ang init, ang bawat him aymay ng ugat ng pinakamalaki ng burat na nakita ko sa tanang buhay ko. “Aaaaah…” anas ni Troso. Bahagyang gumalaw ang kamay ko, banayad lang muna.
“Shiiiiiitttt…” muling bulong ni Troso.Tumagas ang malinaw na paunang katas sa hiwa ng titi

  video

ng backrider. Malibog nga ang loko. Umungul-ungol pa na parang hindi magtatagal eh lalab

  video

asan agad.  “Usog ka sir,” dinig ko buhat kay Troso. Parang wala ako sa sariling sumunod.

Sumakay siya paupo sa tabi ko. Nasiksik ako sa gitna ng trike ba go ko narinig ang pagstart ng m otor. Lalakad na ang tricycle. Um akbay sa balikat ko si Troso, par ang hinihila ako payuko, saka ni ya ibinaba muli ang garter ng je rsey niya pang ilabas ang troso. Hindi na ako nagdalawang isip, ngumanga na ako at isinubo ko ang ulo. Nalasahan ko ang maa lat-alat na manamis-namis na sabaw ng backrider. Sinimsim ko ang anumang katas at saka

ko pinilit sinupsop. Hindi ako mak anganga ng maayos. Ang hirap pagkasyahin sa bibig ko ang ulo.
“Shiiit… danaaa… nyamaaaan… (shiiit… tang inaaaa… saraapp… )” dinig kong sambit ni Troso. Hi ndi talaga kaya ng panga ko ka ya naman hanggang ulo lang an g pinagtiyagaan kong sipsipin ha bang hawak ko ng kanang kam ay ko ang katawan ng titi niya. Sa posisyon namin sa trike at sa laki ng tarugo ng lalaking ito, siguradong kahit beterano sa pagtsupa, mahihirapan. Kailanga

video

n dito, talagang full concentration. Naramdaman ko ang bahagyang pagtapik sa balikat ko.

  video

Aware naman ako na ang ang ibig sabihin noon ay umayos ako. Dagli akong umupo ng ma

ayos habang ipinantakip niya sa burat niyang matigas pa sa mar mol ang tack ng sariling t-shirt. M alapit na kami sa lugar kungsaan maraming kabahayan at mailaw.
Bagaman pinipilit naming maging kaswal, ang init-init ng pakiramda m ng dalawang pisngi ko. Hiya. Libog. Takot. Libog. Excitement. At oo… libog! Pakiramdam ko, ang tagal ng mga sandaling nasa mailaw na lugar kami. Gusto ko ulit subukan kung nakapag-adjus t na ang panga ko sa pagnganga.Nang makalampas kami sa tulay ng Aranguren, bumulong

si Troso, “Daan tayo saglit kina Gener Sir,” saka nito inginuso an g driver, “along the way lang.” Na patingin ako kay Troso. “Baka ga bihin na tayo masyado,” sagot ko .Nag-aalangan pa rin ako dahil hi ndi na pangkaraniwan ang sitwas yon. Ayokong mapahamak.“Para lang sir ituloy na natin doon. Ipa parada lang natin sa harap ng ba hay nila pero dito lang tayo sa lo ob ng trike. Gusto ko na magpala bas,” sunud-sunod nitong paliwa nag.“Nakakahiya sa kaibigan mo…” “Sus! Mas malibog pa iyan sa akin eh. Baka nga mama

  video

ya, mainggit pa iyan…” agarang sagot ni Troso saka humalakhak. “Dimdam da ca, bolang,

  video

(Narinig kita, gago,)” anang driver, “pati yacu, darame mu queng calibiyan mu. (pati ako, din

adamay mo sa kalibugan mo.)”
Tumawa ng malakas si Troso ka sabay ng paghalakhak ng driver. Hinila ulit ni Troso ang balikat ko payuko at d na ako nagdalawang isip nang ilabas niya ang dambu hala niyang uten. Tsupa agad. “Aro… e ca wari mangasiyas a buto quen a acaquit mong bi-bj na cung ser queni? (Asus… di ba naninigas titi mo diyan nanakikita mong bini-bj ako ni sir dito?)” dag dag ni Troso… “Kanyaman na pa (Ang sarap o.)” “Patse me-lock ja w ya canyan i ser quen, bolang… (Kapag nag-jawlock si sir niyan diyan, gago…)” Tumawa

lang silang dalawa habang sina salok ko ng dila ko ang madulas na katas ng titi ni Troso sa loob ng trike at saka ko nilunok ng ni lunok. Ilang minuto pa akong na kababad sa ulo ng burat ni Troso pero aware ako nang magmenor ang trike. Iniluwa ko saglit ang titi niya at saka umayos ng upo. Hin ayaan lang ako ni Troso. Pinilit kong maging alert sa paligid. Wa la akong laban kung sakaling sa loob ako ng trike at sa posisyon kong nakasiksik sa pinakaloob ng sidecar, malaki ang bentahe ng mga ito kung sakaling gagawan nila ako ng hindi magan

  video

da. Naglikot ang mga mata ko sa pinakamalapit na defense resources. May liyabe at screw

  video

driver sa compartment sa harap ko – check. Puwedeng emergency weapon.Detachable ang

upuang pambata – check. Puwe de kong gamiting pananggalang kung sakali. Inilabas ko ang ulo ko sa likuran ng trike at ipinosis yon ang dalawang kamay sa bu bong – check. Puwedeng emerg ency exit kung sakali man. Tinin gnan ko ang paligid – hindi nga naman kami nalayo sa daan. Pu masok lang sa isang bakuran an g trike na totoo namang along the way lang. Ipinarada ng driver ang trike sa isang lugar sa harap ng isang semi-concrete na bahay na may mapanglaw na ilaw sa bandang gilid, sa ilalim ng

isang malaking puno at natatak pan ng makakapal na kawayan sa daan. Tumahimik ang motor, bumaba ang driver at pumasok sa bahay. Nang masolo namin ang trike ay dali-daling inilabas ni Troso ang titi. “Palabas na ako ser…” bulong nito saka sinalsal ng kanang kamay ang titi, “saglit na lang ito. Mabilis lang ako lab asan.” Nang umakbay ang kaliwa niyang kamay sa balikat ko at naramdaman ko ang puwersa nito pahila sa kanya, bahagya

  video

na akong lumuhod at pumosisyon sa paraang komportable ako. Nagawa kong ipasok ang

  video

kalahati ng titi niya sa bibig ko pero talagang naluluha ako at nabibilaukan. “Sheeet… puta

aaaa… canyaman naaaaaaa… sige pa seeer… kaya mo iyaaan … konti paaa… canyaman naaa aaa… (Sheeet… putaaaaa…ang saraaaaap…sige pa seeer… ka ya mo iyaaaan… konti paaa ang saraaap)  ”Tila ginanahan ako sa bulong niya pero iniluwa ko ang titi niya. “Labas ako saglit para mas komportable ako…” Nagma madaling lumabas si Troso para palabasin ako. Pinapasok ko siya at saka ko pinaupo sa loob para masakop niya ang buong upuan ng sidecar. Inilabas niya ang ulo sa likuran, hinubo na ng tu

luyan ang shorts at brief at pabu kakang ipinosisyon ang paa sa bukana ng sidecar. Pumosisyon ako sa nakabukaka niyang mga paa at payuko kong dinilaan ang bayag niya. Maalat. Medyo mam ait-mait. Lumakas ang ungol nito na para bang wala siyang pakia lam kung may makakarinig sa kanya. “Aaaah… aaaah… josko oo… canyaman na pooo… pand ilatan me pa seeer… canyaman na pong canyamaaaann… (Aaa ah… aaaah… dios koooo… ang sarap pooo… dilaan mo pa seeer… ang sarap saraap …)”

  video

sambit nito habang humahalinghing saka nito dyinakol ng marahas ang sariling burat. Nang

  video

islap sa katas niya ang kahabaan ng titi niya. Andami niyang precum. Dinilaan ko ng dinila

an ang ulo at saka ko isinuboang dambuhalang ulo nito. Bigla niya akong sinabunutan ng kaliwa niy ang kamay. “Tang inaaaaaaaaa a…. Aaaaaaah….” Di makontrol na palahaw ni Troso na pakiram dam ko’y gumising sa lahat ng mga tao sa bahay nina Gener at malamang na makaagaw sa aten syon ng mga tao sa daan, sakali ng may mapadaan doon.Nanigas ang mga binti nito kasabay ang biglaang pagbulwak ng tamod sa loob ng bibig ko. Idiniin niyang maigi ang ulo ko at kinad

yot ng kinadyot ang bibig ko hab ang nilalahian niya ang lalamun an ko. Wala akong nagawa kun gdi lumunok ng lumunok dahil sa dami noon, maaaring maglabas an sa ilong ko at mahirinan ako.
Sagana at malapot ang katas ni Troso. Parang ilang linggong na ipon. Masalat. Namumuo-muo. Nagkakaong. Pero manamis-na mis. Ang hirap lunukin dahil kaka iba ang texture. Para kang kuma kain ng oats. Naramdaman ko ang paggaan ng kamay ng tsinutsupa ko. Humuhupa na rin

  video

ang pagpintig ng titi niya sa loob ng bibig ko. Nalunok ko lahat nga katas at nasaid ko sa aw

  video

a ng mga engkanto. Iniluwa ko ang burat niya saka ako tumayo, mga mata’y nakapokus sa

pagkakabukaka ni Troso. Parang angsarap niyang tirahin sa tumbo ng lalo’t parang wala siyang bala k na ayusin ang sarili niya nang mga sandaling iyon.Tigas na tiga s pa rin ang burat ko at basang basa na ang brief ko.Gusto ko rin magpalabas. Natatakam ako sa posisyon ni Troso.Parang ang sa rap sa pakiramdam na kinakantot ko siya sa puwet habang humuh ulma sa puson ko at tiyan ang tro so niyang bahagya na ring lumalambot. “Tapos na ba iyan?” nagulat na lang ako sa may ka

video
 
babaan pero di pamilyar na tinig ng lalaki buhat sa likuran ko. Sa sobrang pagkabigla’y nap alingon ako upang mapagsino ang pinaggalingan ng tinig.

video


video